Учебная работа. Перспективы мировой валютной системы в глобальной экономике

Перспективы мировой валютной системы в глобальной экономике

Зміст

Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика та аналіз діяльності бази практики

1.1 Ознайомлення з діяльністю підприємства. Проведення аналізу діяльності підприємства на основі бухгалтерської та управлінської звітності

1.2 Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання

1.3 Діагностика ризику банкрутства підприємства

1.4 Оцінка інвестиційної привабливості субєкта господарювання за допомогою інтегральної оцінки. Визначення внутрішніх і зовнішніх факторів привабливості

1.5 Аналіз структури капіталу підприємства та оцінка можливих варіантів змін структури капіталу за допомогою моделі фінансового левериджу

1.6 Висновки до розділу 1

Розділ 2. Дослідницька частина

Висновки

Вступ

Метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності Львівської філії ПАТ «Укртелеком»; вивчення роботи всіх функціональних відділів підприємства; ознайомлення із сучасними формами ведення діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної економіки підприємства в мінливих ринкових умовах. При цьому необхідно поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками управління економікою підприємства в цілому і окремими її елементами.

Під час проходження практики було ознайомлено з діяльністю публічного акціонерного товариства, проаналізовано організаційну структуру управління підприємства та її ефективність. В звіті також приведений аналіз роботи керівника, та його підлеглих. Під час проходження практики було ознайомлено з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства та з системою управління охороною праці на підприємстві.

Основними завданнями виробничої практики є:

·ознайомитися з діяльністю підприємства: видами продукції, послуг чи робіт, місцем підприємства на ринку, обсягами реалізації і фінансовими результатами діяльності і оцінити його перспективність;

·оцінити фінансовий стан підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання;

·здійснити діагностику банкрутства підприємства за допомогою класичних методів;

·проаналізувати структуру капіталу підприємства та оцінити можливі варіанти зміни структури капіталу за допомогою моделі фінансового левериджу;

·здійснити оцінювання інвестиційної привабливості субєкта господарювання за допомогою моделі інтегральної оцінки;

банкрутство інвестиційна привабливість капітал

Практика проходилась у Львівській філії ПАТ «Укртелеком», яка знаходиться за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, буд. №43, 79000.

У ході виконання виробничої практики на ПАТ «Укртелеком» проведено обєктивну оцінки діяльності підприємства за поточний та попередній періоди, висвітлено тенденції основних фінансових показників діяльності компанії та проведено розрахунки щодо відхилень та змін даних показників.

Також при проходженні практики неабияка уваги приділялась ознайомленню із організацією економічної служби підприємства.

Інформаційною базою для проведення оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства та визначення її ефективності послужила первинна документація ПАТ «Укртелеком».

Для здійснення оцінки ефективної діяльності компанії на ринку використовуємо такі основні документи:

·Баланс;

·Звіт про фінансові результати;

·Звіт з праці;

·Наказ про затвердження переліку показників якості;

·Колективний договір ПАТ «Укртелеком»;

·Оборотно-сальдові відомості по основних засобах;

·Оборотно-сальдові відомості по виробництву.

Розділ 1. Економічна характеристика та аналіз діяльності бази практики

1.1 Ознайомлення з діяльністю підприємства. Проведення аналізу діяльності підприємства на основі бухгалтерської та управлінської звітності

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.

Згідно з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком», що відбулися 14 червня 2011 р., відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» з 17 червня 2011 р. змінило найменування на публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (скорочене найменування — ПАТ «Укртелеком»).

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПАТ «Укртелеком» проведено згідно з вимогами чинного законодавства України.

Львівська філія ПАТ «Укртелеком» є відокремленим підрозділом Товариства, який не має статусу юридичної особи і здійснює від імені Товариства частину його господарської та іншої діяльності, а також функції представництва в межах повноважень, закріплених статутом.

У своїй діяльності Філія керується законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми актами Товариства, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та іншими органами управління Товариства.

Філія має окремий незавершений баланс, поточні рахунки, відкриті в банківських установах в національній валюті. За окремим дозволом Голови Правління Товариства Філія може відкривати поточні рахунки в банківських установах в іноземній валюті.

Львівська філія ПАТ «Укртелеком» має круглу печатку, кутовий та інші штампи, календарні штемпелі, бланки зі своїм найменуванням.

В межах своєї компетентності Філія має Право представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами, розглядати і вирішувати всі питання своєї діяльності за винятком тих, які згідно із законодавством, Статутом та іншими внутрішніми актами Товариства, віднесені до компетенції органів Товариства. Філія може вносити на розгляд Правління пропозиції з будь-яких питань, у тому числі про порушення перед Загальними зборами або Наглядовою радою клопотання про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, організаційної структури Товариства, основних напрямів Товариства, штатного розпису, положення про Філію, інших внутрішніх документів товариства.

Предметом діяльності Філії є:

·надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) звязку, компютерного звязку, радіозвязку, послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних додаткових послуг;

·будівництво і технічне обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації, супутникового звязку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозвязку з рухомими обєктами та інших телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозвязку;

·здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

·розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація, здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції, технічного переоснащення обєктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;

·підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників Філії, надання таких послуг іншим фізичним і юридичним особам;

·монтаж, обслуговування інформаційних і компютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування;

·проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі «ноу-хау»;

·розробка, виробництво, впровадження обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

·забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат;

Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

·міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв’язок;

·послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;

·Інтернет-послуги, у тому числі послугу «ОГО!» — швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв’язку;

·постійне ІР-з’єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

·надання в користування виділених некомутованих каналів зв’язку;

·ІSDN;

·відеоконференц-зв’язок;

·проводове мовлення;

·телеграфний зв’язок;

·мобільний зв’язок за технологією UMTS/WCDMА (оператор «ТриМоб»).

Філія ПАТ «Укртелеком» забезпечує продаж послуг та якісне обслуговування юридичних і фізичних осіб з усіх видів послуг, які надає Товариство.

На сьогодні від загального ринку телекомунікацій Укртелекому належить:

·74% — фіксована телефонія;

·35% — Інтернет та передавання даних;

·1% — мобільний звязок.

Станом на 31.12.2013 облікова чисельність працівників становила — 61072 чол., з яких 60268 чол. працюють у філіях товариства. У складі компанії функціонують 34 філії (у т. ч.27 регіональних філій). За основним місцем роботи у товаристві у звітному періоді працювало — 59279 осіб, за сумісництвом — 623 осіб, на умовах неповного робочого часу — 1951 особи. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду штатних працівників ПАТ «Укртелеком» склав — 2090559 тис. грн.

·міжміський та міжнародний телефонний зв’язок — 964769 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства — 14,22%.

·місцевий зв’язок — 2 705 856 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства — 39,88%.

·комп‘ютерний зв’язок — 1275929 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства — 18,81%.

·оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого зв’язку: обсяги продажів у грошових одиницях виміру — 416834 тис. грн.

·доходи від реалізації інших телекомунікаційних проектів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру — 243949 тис. грн.

·доходи від операційної оренди активів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру — 157383 тис. грн.

·користування доступом проводового радіомовлення: обсяги продажів у грошових одиницях виміру — 189554 тис. грн.

·послуги надані іноземним операторам: обсяги продажів у грошових одиницях виміру — 501323 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства — 7,39%.

·доходи від реалізації товарів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру — 41369 тис. грн.

·інші товари, роботи (послуги) — обсяги продажів у грошових одиницях виміру — 288021 тис. грн.

Загальний обсяг доходів компанії у звітному періоді склав — 6784987 тис. грн.

структура виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). за 2012 рік (тис. грн.):

·витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи — 2049 063 тис. грн.

·знос основних засобів — 862459 тис. грн.

·комунальні послуги — 423110 тис. грн.

·оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого звязку — 311218 тис. грн.

·матеріали — 183775 тис. грн.

·послуги, надані іноземними операторами — 219686 тис. грн.

·технічне обслуговування та ремонт — 165829 тис. грн.

·витрати на оренду — 89178 тис. грн.

·амортизація нематеріальних активів — 40856 тис. грн.

·інше — 294489 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього — 4639663 тис. грн.

Укртелеком — учасник (акціонер) низки спільних підприємств та акціонерних товариств, що функціонують на телекомунікаційному ринку.

Корпоративні права ПАТ «Укртелеком»:

·ТОВ «ТриМоб» (єдиний в Україні оператор, що надає послуги рухомого (мобільного) звязку стандарту UMTS/WCDMА; частка у статутному фонді — 100%);

·Дочірнє підприємство ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ» (частка у статутному фонді — 100%);

·ЗАТ «Елсаком Україна» (мобільний супутниковий зв’язок у системі «Глобалстар»; Укртелекому належить 34% акцій);

·СП «Українська хвиля» (фіксований абонентський радіо доступ; частка Укртелекому в статутному фонді дорівнює 23,6%);

·ПрАТ «Телекомінвест» (розробка і впровадження автоматизованих систем документообігу; Укртелекому належить 26% акцій)

·ВАТ «Свемон-інвест» (частка у статутному фонді — 1,12%);

·ТОВ «Телесистеми України» (фіксований абонентський радіо доступ; частка у статутному фонді — 2,47%).

Проведемо аналіз основних фінансових показників за даними форми № 1 та № 2 за три періоди (роки). Аналіз балансупідприємства подамо в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Аналіз консолідованого балансу підприємства ПАТ «Укртелеком» за 2010, 2011, 2012 роки

АктивКод рядка201020112012абс. відх., тис. грн. 2011 до 2012Відн. відх. % 2011 до 2012абс. відх., тис. грн. 2010 до 2012Відн. відх. % 2010 до 2012123456789 І. Необоротні активи0808 861 6838 058 7827 537 526-521 256-6-1 324 157-15ІІ. Оборотні активи2601 598 262910 016973 95263 9367-624 310-39ІІІ. Витрати майбутніх періодів27010 35940 54069 82229 2827259 463574ІV. Необоротні активи та групи вибуття2754 726305 959354 65448 69516349 9287 404Пасив0123456789І. Власний капітал3806 525 8714 968 1225 110 031141 9093-1 415 840-22ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів430140 792322 848326 4523 6041185 660132ІІІ. Довгострокові зобов’язання4802 484 7031 918 4064 239-1 914 167-100-3 480 464-100ІV. Поточні зобов’язання6201 256 9352 105 9213 493 2391 387 318662 236 304178V. Доходи майбутніх періодів63066 7297 5191 940-5 579-74-64 789-97Валюта балансу64010 475 0309 315 2978 935 954-379 343-4-1 539 076-15

Аналізучи структуру балансу можна зробити висновки, що валюта балансу 2012 року у порівнянні з 2010 зменшилась на 1 539 тис. грн. (15%) а у порівнянні з 2011 — зменшилась на 379 тис. грн. (4%). Так, вартість необоротних активів 2012 року у порівнянні з 2010 зменшилась на 1 324 тис. грн. (15%), а у порівнянні з 2011 — зменшилась на 521 тис. грн. (6%). Оборотні активи 2012 року у порівнянні з 2010 зменшились на 624 тис. грн. (39%), але у порівнянні з 2011 — збільшились на 63,9 тис. грн. (7%). У 2012 році у порівнянні з 2010 значно (на 349 тис. грн. — майже в 50 разів) збільшились необоротні активи та групи вибуття: у 2010 вони становили близько 4,7 тис. грн., а у 2012 — 354 тис. грн., у порівнянні з 2011 — збільшились на 48,6 тис. грн. (16%).

Що стосується джерел утворення господарських засобів, то у порівнянні з 2011 роком збільшилась сума власного капіталу на 141 тис. грн. (3%), а у порівнянні з 2010 — зменшилась на 1 415 тис. грн. (22%).

Розглянемо зміни у структурі активів підприємства.

Таблиця 1.2

Зміни у структурі активів підприємства ПАТ»Укртелеком» за 2010, 2011 та 2012 роки

АктивКод рядка201020112012Частка, % до суми балансу 2010р. Частка, % до суми балансу 2011р. Частка, % до суми балансу 2012р. 12345789 І. Необоротні активи0808 861 6838 058 7827 537 526858784ІІ. Оборотні активи2601 598 262910 016973 952151011ІІІ. Витрати майбутніх періодів27010 35940 54069 822001ІV. Необоротні активи та групи вибуття2754 726305 959354 654034Баланс28010 475 03093152978 935 954100100100ПасивІ. Власний капітал3806 525 8714 968 1225 110 031625357ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів430140 792322 848326 452134ІІІ. Довгострокові зобов’язання4802 484 7031 918 4064 23924210ІV. Поточні зобов’язання6201 256 9352 105 9213 493 239122339V. Доходи майбутніх періодів63066 7297 5191 940100Валюта балансу64010 475 0309 315 2978 935 954100100100

Щодо зміни у структурі активів, то спостерігається зменшення питомої ваги оборотних активів з 2010 до 2012 року з 15% до 11%, також спостерігається збільшення питомої ваги необоротних активів та групи вибуття.

У структурі джерел засобів також відбувається зниження питомої ваги поточних зобовязань з 12% у 2010, 2010 р. — 23%, до 39% у 2012 році.

Аналіз балансу свідчить, що підприємству слід поліпшити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:

·Поліпшити структуру основних засобів, тобто придбання нового обладнання для переоснащення виробництва. Внаслідок цього зменшиться знос обладнання.

·Поліпшити структуру оборотних активів, збільшити виробничі запаси та запаси готової продукції та підвищити швидкість обертання оборотних активів.

·Зменшити поточну заборгованість підприємства, знов використовувати довгострокові банків.

Розглянемо рентабельність підприємства ПАТ «Укртелеком» (Табл. 1.3).

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Рентабельність активів показує скільки прибутку припадає на 1 грн. активів, характеризує ефективність управління підприємством. Визначається як відношення прибутку до середньорічної вартості усіх активів

Рентабельність власного капіталу показує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню капіталу власників. Розраховується як відношення прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу.

Рентабельність діяльності характеризує розмір прибутку, що надходить на підприємство з кожної гривні від продажу продукції, розраховується як відношення прибутку від продажу та суми продажу продукції.

Рентабельність продукції показує скільки прибутку отримало підприємство в розрахунку на одну гривню понесених витрат. Обчислюється як відношення прибутку від продажу та собівартості продукції.

Таблиця 1.3

Показники рентабельності підприємства ПАТ «Укртелеком» за 2010, 2011 та 2012 роки

№ Назва показникаРозрахунок за звітний період 2010 рокуРозрахунок за звітний період 2011 рокуРозрахунок за звітний період 2012 року1Рентабельність активів Ф.2 (ряд.220/225) / ф.1 ( (ряд.280) / 2) х 100% (-260432/ 10475030) *100% = 2,48 (218121/ 9315297) *100% = 2,34 (316121/ 8935954) *100 % = 3,53 2Рентабельність власного капіталу Ф.2 (ряд.220/225) / ф.1 ( (ряд.380) / 2) х 100% (-260432/ 6525871) * 100% = 3,99 (218121/ 4968122) *100% = 4,39 (316121/ 5110031) *100 % = 6,183Рентабельність діяльності Ф.2 (ряд.220/225) / ф.2 (ряд.035) *100% (-260432/ 6749145) * 100% = 3,85 (218121/ 6567036) *100% = 3,32 (316121/ 6784987) *100 % = 4,664Рентабельність продукції Ф.2 (ряд.220/225) / ф.2 (ряд.040) х 100% (-260432/ 5581320) * 100% = 4,66 (218121/ 4691848) *100% = 4,64 (316121/ 4639633) *100 % = 6,81

За даними балансу підприємства здійснимо аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) (Табл. 1.4). Він характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості й незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Таблиця 1.4

Показники платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

№ п/п Назва показника Розрахунок на кінець звітного періоду 2010 рокуРозрахунок на кінець звітного періоду 2011 рокуРозрахунок на кінець звітного періоду 2012 рокуНормативне значення 1Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф1 р.380/ф 1 р.640 65258714/10475030 = 0,624968122/9315297= 0,535110031/8935954 = 0,57>0,5 Такі значення цього показника дає змогу припустити, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті власними активами. Збільшення коефіцієнта автономії свідчить про більшу фінансову незалежність, підвищення гарантії погашення підприємством своїх зобов’язань. Отже, що більший коефіцієнт автономії, то кращий фінансовий стан підприємства. 2Коефіцієнт фінансування ф1 (р.430+р.480 + р.620 + р.630) /ф1 р.380 (140792+3484703+1256935+66729) /6525871 = 0,75 (322848+1918406+2105921+7519) /4968122= 0,87 (326452+4239+3493239+1940) /5110031= 0,74<1, зменшення Значення даного показника означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 0,75; 0,87 та 0,74 гривень позикових коштів. Зниження показника в динаміці свідчить про зменшення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про підвищення фінансової стійкості. 3Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами ф1 (р.260-р.620) / /ф1 р.260 1598262-1256935/1598262 = 0,21 910016-2105921/910016 = — 1,31973952-3493239/973952 = — 2,5>0,1 Даний коефіцієнт показує, яка частина матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок засобів чистого оборотного капіталу. 4Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф1 (р.260-р.620) / ф1 р.380 1598262-1256935/6525871 = 0,05 910016-2105921/4968122 = — 0,24973952-3493239/5110031 = — 0,49>0, 5 збільшення Відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до суми джерел власних коштів та характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством. 5Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів Ф1 р.80/ ф1 р.2608861683/1598262= 5,548058782/910016 = 8,857537526/973952= 7,73-

Наступним критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність (Додаток В). Ліквідність підприємства — це його здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобовязань. Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобовязань. До них належать розрахунок показників ліквідності підприємства.

З даних таблиці видно, що підприємство на кінець звітного періоду 2012 року не спроможне погасити свої поточні зобовязання:

·недостатньо чистого оборотного капіталу;

·підприємство не є ліквідним, оскільки не може погасити свої борги та оплатити зобовязання;

·низький коефіцієнт загальної та поточної ліквідності;

·підприємство не забезпечено власними оборотними запасами;

Отже, аналізоване підприємство можна охарактеризувати як фінансово нестабільне і залежне від кредиторі

1.2 Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання

Для оцінки інвестиційної привабливості використовують різноманітні фінансові коефіцієнти. Їх склад визначається відповідно до цілей і глибини аналізу. Варто підкреслити, що коефіцієнти несуть найбільший зміст у тому випадку, коли можна простежити їх динаміку за певний час або провести порівняльний аналіз, наприклад, до і після реалізації інвестиційного проекту.

1) методика рейтингової оцінки емітентів, яка складається із:

·загального положення рейтингового оцінювання;

·показників рейтингової оцінки;

·алгоритму порівняльної рейтингової оцінки;

·вимог до системи фінансових коефіцієнтів;

·алгоритму визначення рейтингового числа.

2) методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства, яка складається із:

·визначення основних термінів;

·основних посилань на методику;

·алгоритму розрахунку показника інтегральної оцінки;

·фінансових показників оцінки стану підприємства.

Оцінка суб’єкта господарювання проводиться на основі даних, присутніх у фінансовій звітності підприємства за два останні календарні роки. Оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів:

·оцінка майнового становища підприємства;

·оцінка фінансових результатів діяльності підприємства;

·оцінка ліквідності балансу підприємства;

·аналіз ділової активності;

·аналіз фінансової стійкості і платоспроможності;

·аналіз рентабельності.

Оцінка майнового становища підприємства дозволяє визначити абсолютні і відносні зміни статей бухгалтерського балансу за визначений період, простежити тенденції в його зміні і визначити структуру коштів підприємства.

Оцінка фінансових результатів дозволяє визначити фактори, які вплинули на формування величини чистого прибутку (збитків) підприємства.

Оцінка ліквідності підприємства здійснюється на основі даних балансу і дозволяє визначити можливість підприємства, перетворити свої оборотні активи в кошти, необхідні для розрахунків по поточних зобов’язаннях.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної операційної діяльності і встановити реальну можливість використання нових вкладень капіталу.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) проводиться на основі даних бухгалтерського балансу і характеризує можливість підприємства фінансувати виробничі запаси і витрати за; рахунок власних коштів і довгострокового позикового кредитування, а також оцінити рівень залежності підприємства від поточних позикових джерел фінансування.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення використання коштів на сучасному етапі господарської діяльності.

Для оцінки майнового стану доцільно розрахувати такі показники, які характеризують виробничий потенціал підприємства: коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів; коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду становлять нові основні засоби; коефіцієнт вибуття основних засобів показує, яка частина основних засобів вибула за звітний період.

Таблиця 1.5

Оцінка майнового стану підприємства

н/пНазва показникаАлгоритм розрахункуНормативне значення1Коефіцієнт зносу основних засобівФ.1 р.032/Ф.1 р.031Зменшення2Коефіцієнт оновлення основних засобівФ.5 р.260 (грп.5) /Ф.1 р.031 (грп.4) Збільшення3Коефіцієнт вибуття основних засобівФ.5 р.260 (грп.8) /Ф.1 р.031 (грп.3) Повинен бути меншим ніж коефіцієнт оновлення основних засобів

З аналізу робиться висновок щодо абсолютної величини і структури балансу, динаміка зміни вартості активів підприємства, окремих статей балансу підприємства порівняно з попередніми періодами, наголошуються позитивні і негативні тенденції таких змін. Особлива увага приділяється наявності і структурі простроченої заборгованості підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає оцінку його фінансового стану з урахуванням динаміки змін, які склалися в результаті господарської діяльності підприємства за декілька останніх років, визначення чинників, які вплинули на ці зміни і прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо подальшої діяльності підприємства та його реструктуризації.

Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів:

·аналіз ліквідності;

·аналіз ділової активності;

·аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

·аналіз рентабельності.

За результатами аналізу робиться висновок щодо прибутковості або збитковості діяльності підприємства, тенденцій зміни фінансових результатів діяльності підприємства порівняно з попередніми періодами, основних факторів, що вплинули на формування кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

·коефіцієнта покриття показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

·коефіцієнта швидкої ліквідності відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

·коефіцієнта абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

·Чистий оборотний капітал. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.

Таблиця 1.6

Розрахунок показників ліквідності підприємства

н/пНазва показникаАлгоритм розрахункуНормативне значення1Коефіцієнт покриттяФ.1 р.260/Ф.1 р.620>1Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5…2,5, але не менше 12Коефіцієнт швидкої ліквідностіФ.1 (р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140) /Ф.1. р.6200,6-0,83Коефіцієнт абсолютної ліквідностіФ.1 (р.220+р.230+р.240) /Ф.1. р.620>0Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3. 4Чистий оборотний капітал, тис. грн. ф.1. ряд.260 — ф.1. ряд.620>0, збільшення

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості й незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

·коефіцієнта платоспроможності (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

·коефіцієнта фінансування характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

·коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.

·коефіцієнта маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка — капіталізована.

Таблиця 1.8

Розрахунок показників платоспроможності підприємства

н/пНазва показникаАлгоритм розрахункуНормативне значення1Коефіцієнт платоспроможностіФ.1 р.380/Ф.1 р.640>0,52Коефіцієнт фінансуванняФ.1 (р.430+р.480+р.620+р.630) /Ф.1. р.380<1, зменшення3Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобамиФ.1 (р.260-р.620) /Ф.1. р.260>0,14Коефіцієнт маневреності власного капіталуФ.1 (. р.260-р.620) /Ф.1. р.380>0, збільшення

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

·коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення.

·коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству.

·коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

·коефіцієнт оборотності матеріальних запасів характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства.

·коефіцієнт оборотності основних засобів показує ефективність використання основних засобів підприємства.

·коефіцієнт оборотного капіталу показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Таблиця 1.9

Розрахунок показників ділової активності

н/пНазва показникаАлгоритм розрахункуНормативне значення1Коефіцієнт оборотності активівФ.2 р.035/Ф.1 р.280збільшення2Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованостіФ.2 р.035/Ф.1∑р.530-610збільшення3Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованостіФ.2. р.035/ Ф.1∑р.150-210збільшення4Строк погашення дебіторської заборгованості, днівТривалість періоду/коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованостізменшення5Строк погашення кредиторськоїзаборгованості, днівТривалість періоду/коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованостізменшення6Коефіцієнт оборотності матеріальних запасівф.2ряд.040/ ( (ф.1ряд.100гр3+ ф.1 (ряд.100гр3+. + 140+ф.1ряд.100гр4+. +.140гр4) /2) збільшення7Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) ф.2ряд.035/ (ф.1ряд.031гр.3+ ф.1ряд.031гр.4) /2) збільшення8Коефіцієнт оборотного капіталуф.2ряд.035/ (ф.1ряд.380гр.3+ ф.1ряд.380гр.4) /2) збільшення

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

·коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання активів підприємства.

·коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство.

·коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції. Збільшення цього показника свідчить про зростання ефективності господарської діяльності підприємства, а зменшення навпаки.

·коефіцієнт рентабельності продукції характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

Таблиця 1.10

Розрахунок рентабельності підприємства

На основі отриманих показників створюється рейтингова оцінка підприємства. Формування рейтингової оцінки підприємства здійснюється таким чином: всі розраховані показники зводяться в єдину таблицю для визначення частки кожного з них у рейтинговій оцінці. Показникам, значення яких цілком відповідають критеріальній оцінці (нормативному значенню), встановлюється вищий бал — 1, а тим показникам, які мають відхилення, встановлюються значення 0.

Таблиця 1.11

Результати

Оцінка майнового стану підприємства20112012Коефіцієнт зносу основних засобів0,460,47Коефіцієнт оновлення основних засобів-3,07-0,38Коефіцієнт вибуття основних засобів0,652,03Розрахунок показників ліквідності підприємстваКоефіцієнт покриття0,430,27Коефіцієнт швидкої ліквідності0,400,26Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,090,07Чистий оборотний капітал, тис. грн. -1195905-2519287Розрахунок показників платоспроможності підприємстваКоефіцієнт платоспроможності0,530,57Коефіцієнт фінансування0,870,74Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами1,31-2,5Коефіцієнт маневреності власного капіталу-0,24-0,49Розрахунок показників ділової активностіКоефіцієнт оборотності активів0,660,66Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості14,631,65Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості9,058,80Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів14,971,38Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 0,450,41Коефіцієнт оборотного капіталу0,560,56Розрахунок рентабельності підприємстваКоефіцієнт рентабельності активів за прибутком від звичайної діяльності2,343,53Коефіцієнт рентабельності власного капіталу4,396,18Коефіцієнт рентабельності діяльності3,324,66Коефіцієнт рентабельності продукції4,646,81

Можна сказати, що фінансовий стан та рівень платоспроможності підприємства є задовільний. Це викликає підозру щодо інвестування в дане підприємство коштів, адже є високий рівень ризику.

.3 Діагностика ризику банкрутства підприємства

Проведемо діагностику ризику банкрутства ПАТ «Укртелеком»

Діяльність субєктів підприємницької діяльності ринкових умовах зажди повязана із ризиком втрати капіталу від неефективного господарювання. Унаслідок великих утрат зазвичай виникає неспроможність підприємства розрахуватися за своїми борговими зобовязаннями і, як наслідок його банкрутство.

У вітчизняному законодавстві під банкрутством розуміють визнану господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

В економічній теорії та практиці існує значна кількість методів оцінки ймовірності банкрутства господарюючих субєктів. В своїй роботі я використаю пятифакторну модель Альтмана, Таффлера та Тішоу, Ліса, Спрінгейта та модель Терещенко. Загалом у вітчизняній практиці вказані вище моделі застосовуються мало, оскільки не враховують галузевих особливостей розвитку підприємств та притаманних їм форм організації бізнесу і в цілому особливостей вітчизняної економіки. У вітчизняних умовах дані такого прогнозування є необ’єктивними і не дають підстав для практичних висновків.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана 2010р

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікВідношення робочого капіталу до загальної вартості активівХ1 = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 — р.080: Ф. № 1, р.280Рентабельність активів за нерозподіленим прибуткомХ2 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.280Рентабельність активів за чистим прибуткомХ3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280Коефіцієнт покриття поточних зобовязань власним капіталомХ4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.620Коефіцієнт трансформаціїХ5 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280Z-рахунок: 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + + 1,0Х5< 1,8 - дуже висока

1,81 ,71 3,00 — дуже низька

Як видно з таблиці імовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана характеризується протягом двох останніх років як висока. Водночас протягом дослідженого періоду значення Z-рахунку зростає, що свідчить про покращення ситуації та неістотне зменшення імовірності банкрутства підприємства, хоча загроза все ще є високою.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана 2011 р.

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікВідношення робочого капіталу до загальної вартості активівХ1 = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 — р.080: Ф. № 1, р.280Рентабельність активів за нерозподіленим прибуткомХ2 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.280Рентабельність активів за чистим прибуткомХ3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280Коефіцієнт покриття поточних зобовязань власним капіталомХ4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.620Коефіцієнт трансформаціїХ5 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280Z-рахунок: 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + + 1,0Х5

У 2011 році імовірність банкрутства характеризується як дуже висока.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана 2012 р.

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікВідношення робочого капіталу до загальної вартості активівХ1 = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 — р.080: Ф. № 1, р.280Рентабельність активів за нерозподіленим прибуткомХ2 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.280Рентабельність активів за чистим прибуткомХ3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280Коефіцієнт покриття поточних зобовязань власним капіталомХ4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.620Коефіцієнт трансформаціїХ5 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280Z-рахунок: 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + + 1,0Х5

Як видно з таблиці значення Z-рахунку зростає і це свідчить про зменшення імовірності банкрутства.

Розрахунок імовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта 2010 р.

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікЧастка робочого капіталу у загальній вартості активівА = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 — р.080/Ф. № 1, р.280Частка прибутку до оподаткування у загальній вартості активівВ = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.280Відношення валового прибутку до короткострокових зобовязаньС = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.620Частка продаж у загальній вартості активівD = Ф. № 2, р.040: Ф. № 1, р.280Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D< 0,862 - підприємство є потенційним банкрутом.

Згідно з розрахованими значеннями коефіцієнта Спрінгейта у 2010 р. підприємство не є потенційним банкрутом, оскільки значення Z-рахунку перевищує критичне значення 0,862.

Розрахунок імовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта 2011 р.

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікЧастка робочого капіталу у загальній вартості активівА = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 — р.080/Ф. № 1, р.280Частка прибутку до оподаткування у загальній вартості активівВ = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.280Відношення валового прибутку до короткострокових зобовязаньС = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.620Частка продаж у загальній вартості активівD = Ф. № 2, р.040: Ф. № 1, р.280Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D

Коефіцієнта Спрінгейта показує, що у 2011 р. підприємство не є банкрутом, оскільки значення Z-рахунку є вищим критичного значення 0,862.

Розрахунок імовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта 2012 р.

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікЧастка робочого капіталу у загальній вартості активівА = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 — р.080/Ф. № 1, р.280Частка прибутку до оподаткування у загальній вартості активівВ = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.280Відношення валового прибутку до короткострокових зобовязаньС = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.620Частка продаж у загальній вартості активівD = Ф. № 2, р.040: Ф. № 1, р.280Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D

Згідно з розрахованими значеннями коефіцієнта Спрінгейта у 2012 р. підприємство не є потенційним банкрутом, оскільки значення Z-рахунку істотно перевищує критичне значення 0,862.

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства за моделлю Ліса 2010р.

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікЧастка оборотного капіталу у активахХ1 = Ф. № 1, р.260: Ф. № 1, р.280Частка операційного прибутку у пасивахХ2 = Ф. № 2, р.100: Ф. № 1, р.640Частка нерозподіленого прибутку у пасивахХ3 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.640Співвідношення власного і позикового капіталуХ4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.480 + р.620Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

Граничне значення Z = 0,037. Нижче нього виникає висока загроза банкрутства.

Як видно з розрахунків, значення Z-рахунку нижче граничного значення 0,037, проте це різниця лише в 0,003, тому це свідчить про невисоку загрозу банкрутства підприємства.

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства за моделлю Ліса 2011р.

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікЧастка оборотного капіталу у активахХ1 = Ф. № 1, р.260: Ф. № 1, р.280Частка операційного прибутку у пасивахХ2 = Ф. № 2, р.100: Ф. № 1, р.640Частка нерозподіленого прибутку у пасивахХ3 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.640Співвідношення власного і позикового капіталуХ4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.480 + р.620Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

Як і в 2010р. значення Z-рахунку неістотно нижчий граничного, тому можна сказати, що є не висока загроза банкрутства підприємства.

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства за моделлю Ліса 2012р

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікЧастка оборотного капіталу у активахХ1 = Ф. № 1, р.260: Ф. № 1, р.280Частка операційного прибутку у пасивахХ2 = Ф. № 2, р.100: Ф. № 1, р.640Частка нерозподіленого прибутку у пасивахХ3 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.640Співвідношення власного і позикового капіталуХ4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.480 + р.620Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

Як видно з розрахунків, значення Z-рахунку ничже граничного значення 0,037. Це свідчить про високу загрозу банкрутства підприємства.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Таффлера 2010р

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікСпіввідношення операційного прибутку і короткострокових зобовязань= Ф. № 2, р.100/Ф. № 1, р.620Співвідношення оборотних активів і суми зобовязань= Ф. № 1, р.260/Ф. № 1, р.480 + р.620Частка короткострокових зобовязань у сумі пасивів= Ф. № 1, р.620/Ф. № 1, р.640Коефіцієнт рентабельності активів = Ф. № 2, р.035/Ф. № 1, р.280+ + +

Z> 0,3 — непогані довгострокові перспективи;< 0,2 - висока імовірність банкрутства.

За моделлю Таффлера інтегральний показник протягом досліджуваного періоду перевищує критичне значення, що свідчить про непогані довгострокові перспективи підприємства.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Таффлера 2011р

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікСпіввідношенняопераційного прибутку і короткострокових зобовязань= Ф. № 2, р.100/Ф. № 1, р.620Співвідношення оборотних активів і суми зобовязань= Ф. № 1, р.260/Ф. № 1, р.480 + р.620Частка короткострокових зобовязань у сумі пасивів= Ф. № 1, р.620/Ф. № 1, р.640Коефіцієнт рентабельності активів = Ф. № 2, р.035/Ф. № 1, р.280+ + +

З розрахунків видно, що значення Z-рахунку ничже граничного значення. Це свідчить про високу загрозу банкрутства підприємства.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Таффлера 2012р

Показники моделіФормула розрахункуПопередній рікЗвітний рікСпіввідношенняопераційного прибутку і короткострокових зобовязань= Ф. № 2, р.100/Ф. № 1, р.620Співвідношення оборотних активів і суми зобовязань= Ф. № 1, р.260/Ф. № 1, р.480 + р.620Частка короткострокових зобовязань у сумі пасивів= Ф. № 1, р.620/Ф. № 1, р.640Коефіцієнт рентабельності активів = Ф. № 2, р.035/Ф. № 1, р.280+ + +

Інтегральний показник протягом досліджуваного періоду досягає критичного значення, що свідчить про імовірність банкрутства.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Терещенка 2010р

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікКоефіцієнт БівераХ1 = (Ф2. р.220 + Ф2 р.260): (Ф1 р.480 + + Ф1 р.620) Коефіцієнт фінансової незалежностіХ2 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.640Коефіцієнт прибутковості активівХ3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280Рентабельність продажХ4 = Ф. № 2, р.035 — (р.040 + р.070 + р.080): Ф. № 2, р.035Співвідношення виробничих запасів і виручки від реалізаціїХ5 = Ф. № 1, р.100: Ф. № 2, р.035Коефіцієнт оборотності основного капіталуХ6 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10X3 + 5Х4 + 0,3X5 + 0,1 X6

Z> 2 — підприємство вважається фінансово стійким і йому не загрожує банкрутство; 1 Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Терещенка 2011р

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікКоефіцієнт БівераХ1 = (Ф2. р.220 + Ф2 р.260): (Ф1 р.480 + + Ф1 р.620) Коефіцієнт фінансової незалежностіХ2 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.640Коефіцієнт прибутковості активівХ3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280Рентабельність продажХ4 = Ф. № 2, р.035 — (р.040 + р.070 + р.080): Ф. № 2, р.035Співвідношення виробничих запасів і виручки від реалізаціїХ5 = Ф. № 1, р.100: Ф. № 2, р.035Коефіцієнт оборотності основного капіталуХ6 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10X3 + 5Х4 + 0,3X5 + 0,1 X6

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Терещенка 2012р

Показники моделіФормула розрахункуЗвітний рікКоефіцієнт БівераХ1 = (Ф2. р.220 + Ф2 р.260): (Ф1 р.480 + + Ф1 р.620) Коефіцієнт фінансової незалежностіХ2 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.640Коефіцієнт прибутковості активівХ3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280Рентабельність продажХ4 = Ф. № 2, р.035 — (р.040 + р.070 + р.080): Ф. № 2, р.035Співвідношення виробничих запасів і виручки від реалізаціїХ5 = Ф. № 1, р.100: Ф. № 2, р.035Коефіцієнт оборотності основного капіталуХ6 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10X3 + 5Х4 + 0,3X5 + 0,1 X6

Проаналізувавши роки від 2010-2012 можна зробити висновок, що значення Z-рахунку в межах 1 заходи, то банкрутство не загрожує.

Загалом, проведена за різними методиками діагностика імовірності банкрутства підприємства має різні результати — від нормального стану підприємства і непоганих довгострокових перспектив до високого рівня загрози. Це є підтвердженням недоліків більшості з моделей — обмежена придатність їх до застосування на базі звітності підприємств України.

1.4 Оцінка інвестиційної привабливості субєкта господарювання за допомогою інтегральної оцінки. Визначення внутрішніх і зовнішніх факторів привабливості

Інтегральна оцінка дозволяє більш точно визначити інвестиційну привабливість, адже тут потрібно розраховувати більше показників. Інтегральна оцінка є ефективним механізмом аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Це зумовлює важливість визначення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства і актуальність питань, пов’язаних з розробкою нових і поліпшенням існуючих методик її проведення. Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом її проведення і надання об‘єктивних остаточних висновків. На основі отриманих показників, розрахованих у пункті 1.2 здійснимо оцінку інвестиційної привабливості за допомогою інтегральної оцінки.

алгоритм проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства

1. Визначення основних напрямків оцінки.

. Вибір окремих фінансових коефіцієнтів за кожним з аналітичних напрямків.

. Визначення для кожного із коефіцієнтів критичного (нормативного) значення.

. Визначення вагомості окремих коефіцієнтів.

. Формування узагальнюючих показників.

або як середня арифметична зважена

— узагальнений показник і-рівня;

— коефіцієнти вагомості відповідних і узагальнюючих показників.

Таблиця 1.12

Визначення вагових коефіцієнтів

Оціночний напрямФактичне значенняКритичне значенняСпіввідношення фактичного і критичного значеньВаговий коефіцієнтОцінка майнового стану підприємства0,05Коефіцієнт зносу основних засобів0,470,22,31Коефіцієнт оновлення основних засобів-0,38-0,40,95Коефіцієнт вибуття основних засобів2,031,51,3Розрахунок показників ліквідності підприємства0,1Коефіцієнт поточної ліквідності0,260,70,40,3Коефіцієнт швидкої ліквідності0,260,80,30,4Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,070,20,350,3Чистий оборотний капітал, тис. грн. -2519287Розрахунок показників платоспроможності підприємства0,4Коефіцієнт платоспроможності0,570,51,140,2Коефіцієнт фінансування0,7410,740,1Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами-2,50,1-250,1Коефіцієнт маневреності власного капіталу-0,490,3-1,60,1Коефіцієнт концентрації залученого капіталу0,3020,50,60,1Коефіцієнт покриття довгострокових вкладень0,240,30,80,1Коефіцієнт фінансової стабільності2,240,852,60,1Коефіцієнт фінансової автономії0,690,51,380,1Коефіцієнт фінансового ризику0,650,61,080,1Розрахунок показників ділової активності0,15Коефіцієнт оборотності активів0,6650,130,6Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості1,65—Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості8,80400,220,2Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів1,38-Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 0,41-Коефіцієнт оборотного капіталу0,56250,020,2Частка високоліквідних активів0,93-Коефіцієнт якості дебіторської заборгованості0,24-Коефіцієнт чистих оборотних активів3,03-Розрахунок рентабельності підприємства0,3Коефіцієнт рентабельності активів за прибутком від звичайної діяльності0,0220,20,110,5Коефіцієнт рентабельності власного капіталу0,0220,50,0440,4Коефіцієнт рентабельності діяльності0,039—Коефіцієнт рентабельності продукції0,2350,12,350,1

1.5 Аналіз структури капіталу підприємства та оцінка можливих варіантів змін структури капіталу за допомогою моделі фінансового левериджу

Ефект фінансового левериджу використовують для визначення оптимальної структури капіталу.

Ефект фінансового левериджу характеризує залежність рентабельності власного капіталу підприємства від рентабельності всіх активів, процентів за та коефіцієнта заборгованості. Він вимірює ефект фінансування діяльності та підвищення рентабельності власного за рахунок збільшення частки позичкового капіталу.

Розрахуємо оптимальну структуру капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності на основі вихідних даних підприємства, наведених у таблиці 1.13.

,

ПК — позиковий капітал, тис. грн.;

ВК — власний капітал, тис. грн.;

РА — рентабельність активів, %;

ВК — ставка відсотка за , %;

СПП — ставка податку на прибуток, коефіцієнт.

Таблиця 1.13

№з/пПоказникВаріанти розрахунків123451Загальна сума капіталу893595489359548935954893595489359542Власний капітал89359547874906,36525871511003149681223Частка в загальній величині капіталу, коефіцієнт10,80,60,40,24Позиковий капітал04968122511003165258717874906,35Частка в загальній величині капіталу, коефіцієнт0,0,20,40,60,86Чистий прибуток911556519133,5467823,5267193,415255227Ставка відсотків за з урахуванням ризикової надбавки,%1212121212

Коефіцієнт фінансового левериджу характеризує суму позиченого капіталу, який використовує підприємство, із розрахунку на одиницю власного капіталу.

Диференціал фінансового левериджу (РА — ПК) характеризує різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром процента за .

Податковий коректор фінансового левериджу (1 — СПП) показує, якою мірою проявляється ефект фінансового левериджу у звязку з різним рівнем оподаткування прибутку. Результати розрахунків ефекту фінансового левериджу наведені в таблиці 1.14.

Таблиця 1.14

Рентабельність активів0,0400,0380,0360,0340,032Рентабельність власного капіталу0,0400,0470,0570,0780,141Диференціал фінансового важеля-0,08-0,082-0,084-0,077-0,067Коефіцієнт структури капіталу0,0000,6300,7831,2771,585Податковий коректор0,7500,7500,7500,7500,750Ефект фінансового левериджу0,000-0,038-0,049-0,073-0,079

Дані таблиці 1.14. свідчать про зростання рентабельності власного капіталу зі збільшенням частки позикового. Але у четвертому і пятому варіанті спостерігається зниження диференціалу фінансового важеля, тобто зростання частки позикових джерел веде до зниження рентабельності активів. Отже, найвищий коефіцієнт рентабельності активів досягається за умови, що частка позикового капіталу в загальній величині капіталу становитиме 80%, а власного 20%.

1.6 Висновки до розділу 1

Загалом, можна зазначити, що ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» має задовільний фінансовий стан. Показники фінансової стійкості свідчать про те, що підприємство є фінансово стійким. Діяльність емітента фінансувалась за рахунок власних обігових коштів. Коефіцієнти ліквідності показують достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобовязань.

Проаналізувавши та спрогнозувавши загальний фінансовий стан ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», можна розробити деякі напрямки та пропозиції по покращенню фінансового стану даного підприємства.

) Зниження собівартості продукції та проведення робіт дозволить підприємству бути конкурентоспроможним на ринку збуту. Можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій більш раціональне використання як матеріальних, так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

) Підприємство повинно робити підготовку висококваліфікованих кадрів задля подальшого зниження собівартості послуг та їх оптимізації, розробити і ввести ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов’язану з основними результатами господарської діяльності підприємства і економією ресурсів.

) ПАТ повинно реалізувати частину продукції, що застоюється на складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві займається спеціаліст з маркетингу. Саме цей спеціаліст повинен забезпечити просування товару не тільки на вітчизняний ринок, а, можливо, і за кордон.

) Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго — і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

) робота з закордонними інвесторами задля залучення нових коштів на розвиток підприємства, паралельно покращувати фінансову стійкість, бо висока фінансова стійкість підприємства — обєкта інвестування чи не найважливіший чинник, що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором.

) Розробка і виробництво нових видів продукції, що дозволить стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.

Розділ 2. Дослідницька частина

Національний оператор телекомунікацій ПАТ «Укртелеком» є найпотужнішим постачальником телекомунікаційних послуг в Україні, потенціал якого дозволяє ефективно співпрацювати з провідними операторами розвинутих країн світу. З огляду на це, цілком логічним є прагнення ПАТ «Укртелеком» зайняти чинне місце на світовому ринку телекомунікацій, що передбачає взаємовигідну участь і діяльність в світових організаціях зв’язку та інших глобальних і регіональних міжнародних організаціях. Розвиток ринкової економіки передбачає постійне збільшення пропозиції товарів, та їх асортименту. Тому «боротьба за споживача» між виробниками буде загострюватись. Незаперечним є той факт, що така боротьба носитиме комплексний, системний характер. Для досягнення успіху підприємство вимушене постійно розвязувати цілий комплекс задач, розвязок яких дасть можливість краще проаналізувати ситуацію, що склалася на ринку, а значить отримати максимальний ефект за результатами своєї діяльності.

У результаті проведеного аналізу, виходячи із напрямків ефективної економічної діяльності підприємства, основні задачі маркетингу, можна згруповані таким чином:

-задачі пов’язані із виробництвом продукції;

-задачі збуту;

-задачі постачання.

Визначальною ознакою ринку є конкуренція. Для того, щоб продукція підприємства могла успішно конкурувати на ринку з продукцією інших виробників, підприємству необхідно втілювати в життя комплекс маркетингу, однією із складових якого є проведення рекламної кампанії.

Розглянемо задачу визначення інтенсивності рекламних витрат в межах рекламного бюджету підприємства. Для вирішення цієї задачі побудуємо економіко-математичну модель.

Припустимо, що компанія виробляє n видів продукції певного асортименту. Прибуток від реалізації одиниці продукції j-го виду позначимо через . Інтенсивність збуту продукції j-го виду у період t позначимо через Залежність швидкості зміни інтенсивності збуту від часу та інтенсивності затрат на рекламу представляється функцією ,,Обмеження величини збуту k-го виду товару у момент часу t визначається величиною. Через позначимо інтенсивність затрат на рекламу j-го виду продукції у період t.

Цільова функція задачі полягає у встановленні такої інтенсивності затрат на рекламу яка забезпечила б максимальний прибуток для підприємства. Цільову функцію цієї задачі можна представити у наступному вигляді:

(1)

Зміна інтенсивності збуту безпосередньо залежить від інтенсивності маркетингових затрат, тобто:

,,, (2)

де

Функція ) змінюється залежно від типу підприємства, його фінансової стійкості, ситуації, що склалася на ринку та інших факторів і може бути встановлена з використанням емпіричних, математичних, економетричних та інших методів.

Очевидним є той факт, що, навіть не проводячи рекламної кампанії, підприємство продаватиме свою продукцію у певних обсягах, тому допустимим є врахування початкових умов задачі, а саме:

(3)

Інтенсивність маркетингових затрат в силу різних причин може бути лімітована для підприємства у момент часу t, що виражається наступним обмеженням:

(4)

Для певних видів товарів, наприклад, усилу специфіки виготовлення, чи інших причин може мати місце обмеження на величину збуту, що вимагає виконання такої умови:

, (5)

Де — сукупність індексів товарів k-тої групи.

Розвязок представленої задачі оптимального управління (1-5) дасть змогу знайти оптимальну інтенсивність затрат на рекламу у підперіодах рекламного періоду.

Поряд із задачею оптимізації інтенсивності рекламних затрат розглянемо також методику розвязування задачі визначення оптимальної ефективності розподілу засобів між рекламними носіями.

Будемо вважати, що товар є новим на ринку і для його збуту застосовують широку рекламну кампанію, яка відповідає всім вимогам, що обговорювалися вище. Очевидним є той факт, що значну роль в процесі купівлі відіграє такий соціально-психологічний фактор, як особистий вплив на покупця інших осіб, особливо якщо їхня думка і Авторитет для нього незаперечні. Однак цей вплив може бути і опосередкованим, коли покупці зважають на думку авторитетів, або донесену до них іншими засобами інформації. В перелічених вище випадках на ринку криються великі можливості для формування попиту і стимулювання збуту.

Ефект рекламної кампанії в значній мірі залежить від кількості людей які піддалися її впливу, а також кількості людей, котрі зазнали впливу реклами опосередковано. Тобто, мова йде про виникнення купівельного ажіотажу серед потенційних покупців товару. «Паніка» за своєю природою є ланцюговим, лавиноподібним процесом, який розвивається в середовищі з великою, але разом з тим обмеженою кількістю учасників. Тобто покупці перебуваючи під впливом різних чинників можуть здійснювати покупки значно швидше, а ніж вони робили б це самостійно. Доцільно вміти оцінити кількість покупців, яких на певний момент часу охопила така «паніка», оскільки така оцінка дасть змогу у тій чи іншій мірі контролювати цей процес, визначивши число потенційних покупців. Актуальною є задача кількісної оцінки ажіотажного процесу, яким буде виступати попит на товар, що виникає внаслідок вище описаної ситуації.

Нехай маємо N потенційних споживачів товару. Припустимо, що у кожного з них є однакова сума грошей, яку вони могли б витратити на придбання товару. Очевидно, що кількість бажаючих у початковий момент часу «готових» купити продукт є меншою від потенційної кількості таких покупців і нехай їх є. Таких покупців можна умовно назвати «зацікавленими» у купівлі, а іншу частину «незацікавлені» у купівлі. Оскільки число потенційних покупців є обмежене, то приріст «зацікавлених» можливий лише за рахунок «незацікавлених». Природно вважати, що в процесі спілкування між двома групами виникають певні звязки. Кількість таких звязків у момент часу t можна представити через. Де rкількість людей, яким група «зацікавлених» повідомить про свій намір придбати товар; n (t) — кількість «зацікавлених» у придбанні товару на момент часу t.

Серед встановлених звязків спрацює тільки певна частина, тобто рішення про купівлю товару приймуть не всі. Також слід зауважити, що серед звязків, які встановлено не обовязково мають бути всі звязками типу «зацікавлений-незацікавлений». Тобто вплив споживачів може бути повторним. Виходячи з таких міркувань, кількість потенційних покупців, що піддалися впливу купівельної «паніки», може визначатися таким чином:

(6)

Тут — кількість потенційних покупців з групи «незацікавлених», що піддадуться впливу зацікавленого потенційного покупця. Величина буде складати приріст зацікавлених за одиницю часу. Приріст зацікавлених за період складе величину . Зважаючи на це, кількість зацікавлених за відповідний період можна визначити з рівняння:

(7)

Досліджуючи поведінку потенційних покупців, враховується також той факт, що не кожен покупець має апріорно однакову думку один з одним і може дотримуватися її за будь-яких обставин.

Висновки

Основними позитивними аспектами діяльності підприємства є злагоджена робота всіх служб товариства, Шляхи вдосконалення діяльності підприємства полягають у залученні висококваліфікованих працівників, поліпшені діяльності товариства за рахунок впорядкування і оптимізації процесів, демонстрації споживачу, що ПАТ «Укртелеком» може стабільно надавати послуги заданого рівня якості, тобто задовольняти всі його вимоги.

І щоб все це було справді вдосконалено і досягнуто потрібно:

·постійно аналізувати свою діяльність в порівнянні з діяльністю конкурентів по задоволенню споживачів;

·купувати матеріали високої якості;

·підвищувати професійний рівень фахівців;

·впроваджувати ефективну систему мотивації активності і якості праці персоналу, обліку та аналізу будь-яких пропозицій працівників та їх реалізовувати;

Комплексне оцінювання оборотності всього капіталу та окремих його елементів дає змогу оцінити капіталовіддачу та привабливість підприємства для інвесторів, можливості щодо нарощування обсягів виробництва без залучення додаткового капіталу, раціональність співвідношення власного і позикового капіталу, обґрунтованість політики надання і отримання комерційних кредитів.

Підкріплення практикою теоретична база дозволяє краще орієнтуватися не лише в економічній ситуації в повсякденному житті, а й швидше знаходити правильні рішення при вирішенні практичних завдань. Проаналізувавши, що саме з теорії найбільше використовується на практиці і яким чином його використовувати дозволяє визначити найперспективніші напрями поглиблення знань і області, де їх недостатньо.

Під час виконання проекту я провела розрахунок обсягу виробництва у плановому та базовому роках. Розрахувала первинну і балансну вартість амортизаційних витрат, потребу в устаткуванні, планову чисельність персоналу за категоріями. Розрахувала показники ефективної діяльності підприємства, обсяг оборотних коштів. Згідно з плановими значенням рентабельності підприємства (рентабельність продажів та рентабельність продукції), що є відносним показником прибутковості, який характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності підприємства, можна сказати, що підприємство є прибутковим.

Порівнявши розрахункові значення показників щодо планових результатів діяльності підприємства та середньогалузевих показників, ситуація на підприємстві стала кращою оскільки значення показників є вищими, порівняно з середньо галузевими і діяльність підприємства є ефективною.

Пройшовши дану практику, я здобула знання щодо ефективного управління розвитком підприємства, виявлення прихованого потенціалу підприємства та резервів ефективного його використання. Досліджуючи дане підприємство, я особливо звертала увагу на стан основних активів, платоспроможність, ділову активність підприємства, фінансову стійкість, становище на ринку, ринкову активність підприємства.

робота над звітом з виробничої практики допомогла краще засвоїти знання з таких дисциплін як: економіка підприємства, маркетинг, економічний аналіз, бухгалтерський облік.

дала можливість навчитись працювати з основною техніко-економічною інформацією, залучати для аналізу додаткову інформацію, вивчати відносини підприємства з основними економічними субєктами.

ПАТ «Укртелеком» заінтересоване в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Головними цілями їхньої маркетингової діяльності є: досягнення максимально можливого високого споживання, що створює умови для максимального зростання виробництва; досягнення максимальної споживчої задоволеності; надання найширшого вибору гранично можливої різноманітності товарів; максимальне підвищення якості життя (якість кількість асортименту доступність і вартість товарів якість фізичного середовища; якість культурного середовища).

Проведене дослідження стану підприємства дало можливість запропонувати ідеї щодо планування, зокрема:

·посилити діяльність економічних підрозділів адміністрації корпорації та структурних підрозділів (бухгалтерського обліку, економічного та фінансового) у розробці єдиної системи розробки планів на основі аналізу фактичного стану, вдосконалення інформаційного забезпечення, розробки оперативних завдань, контролю виконання.

·Основним критерієм оцінки фінансово-економічного планування є підвищення ефективності ресурсного потенціалу фірми. З цією метою пропонується відслідковувати динаміку розвитку, платоспроможності і фінансової стійкості бізнесу. Це дозволить посилити прямий і зворотний звязки в системі планування.

·Посилити активність маркетингових досліджень для забезпечення розширення ринків збуту. Одночасно поліпшити умови продаж продукції — застосувати товарний до основних споживачів продукції з вексельним оформленням операцій та систему знижок цін при закупці великих партій товарів.

Реалізація цих та інших заходів буде сприяти вдосконаленню роботи підприємства та підвищенні ефективності його фінансово-економічної діяльності.

Учебная работа. Перспективы мировой валютной системы в глобальной экономике