Учебная работа. Міжнародні кредитно-розрахункові й валютні операції

Міжнародні кредитно-розрахункові й валютні операції

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Контрольна робота

«Міжнародні кредитно-розрахункові й валютні операції»

вариант №2

Виконав: ст.гр.МЗД-08п

Перевірив: викладач

Алчевськ

2012г.

Завдання 1

З яких елементів складається валютна система?

Валютою називають грошову одиницю, яку використовують для виміру вартості товару. Поняття "валюта" використовується в трьох значеннях:

) грошова одиниця певної країни;

) грошові знаки іноземних держав, а також кредитні та платіжні засоби, виражені в іноземних грошових одиницях та використовуються в міжнародних розрахунках, іноземна валюта;

) умовна міжнародна (регіональна) грошова розрахункова одиниця або платіжний засіб.

Економічні, політичні, культурні та інші зв’язки між країнами породжують грошові відносини між ними, пов’язані з оплатою отриманих товарів та послуг. Державно-правова форма організації міжнародних валютних (грошових) відносин країн представляє собою валютну систему. таким чином, валютна система представляє собою сукупність двох елементів: валютного механізму та валютних відносин. Під валютним механізмом мають на увазі правові норми та інститути, які діють на національному та міжнародному рівнях. Валютні відносини мають повсякденні зв’язки, в які вступають приватні особи, фірми, банки на валютних та грошових ринках з метою здійснення міжнародних розрахунків, кредитних та валютних операцій. В умовах поглиблення інтеграції економік різних країн валютна система відіграє все більш важливу та самостійну роль в світогосподарських зв’язках. Вона здійснює безпосередній вплив на економічне становище країни: темпи зростання виробництва та міжнародного обміну, на ціни, заробітну плату тощо. Від ефективності валютного механізму, рівня втручання державних та міжнародних валютно-фінансових організацій в діяльність валютних, грошових та золотих ринків багато в чому залежить економічний розвиток, зовнішньоекономічна стратегія промислово розвинутих країн. Зростання вагомості валютної системи примушує промислове розвинуті країни удосконалювати старі та шукати нові інструменти та методи державно-монополістичного регулювання валютної сфери на національному та наднаціональному рівнях.

Національна валютна система — це державно-правова форма організації валютних відносин на території певної країни. Вона встановлює певний порядок валютних розрахунків і правила роботи з валютою інших країн. Функціонування національної валютної системи регулюється з врахуванням норм міжнародного права та національного законодавства країни. Складовими елементами валютної системи є національна валюта, умови її конвертованості, режим валютного курсу, валютні обмеження в національній економіці, механізм валютного регулювання і контролю, правила використання іноземної валюти і міжнародних платіжних та кредитних засобів обігу тощо. До складу національних валютних систем входять відповідні інфраструктури! ланки:

банківські та кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органи валютного контролю, а також інші державні та приватно-комерційні інститути, що беруть участь у валютних відносинах.

Розрізняють світові та національні валютні системи. Світові валютні системи розвиваються на регіональному та глобальному (світовому) рівнях.

Розвиток світових валютних систем регулюється відповідними міждержавними валютними угодами, втілення яких забезпечується створенням на колективних засадах міждержавних валютно-фінансових та банківських установ і організацій. У своєму розвитку світова валютна система пройшла три основні етапи.

Перший етап — система золотого стандарту (початок XIX ст. — 20-30-гі роки XX ст.).

Другий етап — система золотовалютного (доларового) стандарту (40-50-ті роки XX ст. — середина 70-х рр.).

Третій етап — система паперово-валютного (девізного) стандарту (функціонує з 1976 року).

Цілісна структура міжнародних валютних відносин представляє собою активну взаємодію регіональних валютних систем. Регіональна валютна система — це правова форма організації валютних відносин між групою країн. Найважливішими елементами такої системи е регіональна міжнародна розрахункова одиниця, спеціальний режим регулювання валютних курсів, спільні валютні фонди та регіональні кредитно-розрахункові установи. Прикладом регіональної валютної системи може бути Європейська валютна система, яка була заснована у 1979 році, і одночасно виступає як елемент сучасної світової валютної системи.

Завдання 2

Промислове об‘єднання України має багатобічні зв’язки зі США. Яким чином може відбитися девальвація долара США з 4.8674 до 4,2432 грн. на результатах зовнішньоекономічної діяльності, якщо:

 • об‘єднання не виконало контракт за експортом в США на 6 тис. доларів;
 • не виконаний контракт за імпортом зі США на 9,6 тис. доларів;
 • заборгованість по кредитах зі США 4,8 тис. доларів. Зробіть розрахунок відсотка девальвації, ревальвації, оцінити сформовану ситуацію й дати пояснення до неї.
 • Рішення:
 • 1)Щоб визначити відсоток девальвації валюти, необхідно прийняти дану валюту за одиницю, розділити курсову різницю на первісний курс і помножити на 100. Формула підрахунку відсотка девальвації має вигляд:
 • Д = ( 1/Кс-1/Кн):1/Кс*100%,
 • де Д -відсоток девальвації;
 • Кс — старий курс;
 • Кн — новий курс.
 • Д=(1/4,2432-1/4,8674)/(1/4,8674)*100%=0,15
 • 2) Відсоток змушеної ревальвації визначається по аналогічній формулі:
 • Р = ( Кн-Кс):Кс*100%,
 • де Р — відсоток ревальвації.
 • Р=(4,2432-4,8674)/4,8674*100%= — 0,13
 • 3) Сума невиконаних контрактів по експорті США з України становить 6 тис. доларів . Тоді збитки українських експортерів (при відсутності захисного застереження) складуть: 6 * (4,8674-4,2432) = 3,74 (тис. грн).
 • Збитки експортерів у країні, де здійснена девальвація, виникають за рахунок того, що вони обмінюють виручені гроші (долари) за зниженим курсом (4,2432 замість 4,8674 грн. за 1 долар).
 • 4)Сума невиконаних контрактів по імпорті з України 9,6 тис. доларів. Тоді українські імпортери додатково одержать:
 • 9,6 * (4,8674-4,2432) = 6 (тис. грн).
 • Прибуток імпортерів із країни, де пройшла девальвація, виникає за рахунок того, що придбання девальвованої валюти на власну, яка подорожчала, їм обходиться дешевше.
 • 5) При наданні кредитів.
 • Боржникам інших країн вигідно розплачуватися по заборгованості в девальвованій валюті, тому що їм менше доводиться затрачати своєї національної валюти на погашення боргу. Тоді, якщо борг американського боржника дорівнює 4,8 тис. доларів, тоді вигода складе:
 • 4,8 *(4,8674-4,2432) = 3 (тис. грн.)
 • Завдання 3
 • Промислове об‘єднання України має багатобічні зв’язки з Німеччиною. Яким чином може відбитися ревальвація німецької марки з 3,0923 до 3,4824 грн. на результатах зовнішньоекономічної діяльності, якщо:
 • об‘єднання не виконало контракт за експортом в Німеччину на 3,6 тис. нем. марок;
 • не виконаний контракт за імпортом з Німеччини на 8,8 тис. нем.марок;

заборгованість по кредитах з Німеччини 2,4 тис. нем. марок. Зробити розрахунок відсотка девальвації, ревальвації, оцінити сформовану ситуацію й дати пояснення до неї.

Рішення:

1)Щоб визначити відсоток ревальвації валюти, необхідно прийняти дану валюту за одиницю, розділити курсову різницю на первісний курс і помножити на 100. Формула підрахунку відсотка ревальвації має вигляд:

Р = ( 1/Кс-1/Кн):1/Кс*100%,

де Р -відсоток ревальвації;

Кс — старий курс;

Кн — новий курс.

Р=(1/3,0923-1/3,4824)/(1/3,4824)*100%=0,13

2) Відсоток змушеної девальвації визначається по аналогічній формулі:

Д = ( Кн-Кс):Кс*100%,

де Д — відсоток девальвації.

Д=(3,0923-3,4824)/3,4824*100%= — 0,11

3) Сума невиконаних контрактів по експорті Німеччини з України становить 3,6 нем.марок. Тоді збитки українських експортерів (при відсутності захисного застереження) складуть: 3,6* (3,4824-3,0923) = 1,40 (тис.грн.).

4)Сума невиконаних контрактів по імпорті з України 8,8 нем.марок. Тоді українські імпортери додатково одержать:

8,8 * (3,4824-3,0923) = 3,43 (тис.грн.).

Прибуток імпортерів із країни, де пройшла девальвація, виникає за рахунок того, що придбання девальвованої валюти на власну, яка подорожчала, їм обходиться дешевше.

) При наданні кредитів.

Боржникам інших країн вигідно розплачуватися по заборгованості в девальвованій валюті, тому що їм менше доводиться затрачати своєї національної валюти на погашення боргу. Тоді, якщо борг німецького боржника дорівнює 2,4 нем.марок, тоді вигода складе:

,4 *(3,4824-3,0923) =0,94 (тис.грн.).

валютний девальвація ревальвація дебіторський

Завдання 4

"Dylan Ltd" — це рекламне агентство. Його щорічний оборот дорівнює 24 млн фунтів стерлінгів не враховуючи безнадійні борги в сумі 120 тис. фунтів стерлінгів. Всі продажі здійснюються в , і в середньому період погашення комерційної дебіторської заборгованості становить 60 днів. В даний час агентство зайнято переглядом своєї кредитної політики.

Щоб сприяти негайній оплаті, відділ кредитного контролю запропонував надавати клієнтам знижку в розмірі 2,5 відсотка при оплаті готівкою протягом 30 днів; тим же, хто не сплатить рахунки протягом цього періоду, запропоновано надавати терміном до 50 днів. Кредитний відділ впевнений, що 60 відсотків замовників скористаються запропонованої знижкою і будуть погашати заборгованість в кінці терміну дії знижки, в той час як інші будуть платити після закінчення 50 днів.

У кредитному відділі впевнені, що проблему з безнадійними боргами можна ефективно усунути завдяки запровадженню описаної вище політики і застосовуючи більш суворі процедури кредитного розслідування, що коштуватиме додатково 24 000 фунтів стерлінгів на рік. . Кредитний відділ вважає, що ці нововведення не призведуть до зниження обсягу продажів.

Підприємство має банківський овердрафт на суму 7,2млн фунтів стерлінгів, по якому виплачує щорічну ставку, що дорівнює 14 відсоткам.

Завдання:

Обчисліть чисті щорічні витрати (економію) для компанії в разі відмови від існуючої кредитної політики та впровадження пропозиції відділу кредитного контролю.

Оцініть ревальвацію в 10% фунта стерлінга на пропозицію відділу.

Рішення

Нові пропозиції кредитного відділуТис.£Тис.£Поточний рівень інвестицій у дебіторську заборгованість[£24 млн * (60/365)]3945Пропонований рівень інвестицій у дебіторську заборгованість[(£24 млн * 60%)(30/365)]1184[(£24млнх40%)*(50/365)]13152499Пропонований рівень інвестицій у дебіторську заборгованість1446

Зниження процентної ставки на овердрафт в результаті зниження розміру інвестицій складе:

£ 1446000 * 14% = £ 202 440.

Усі витрати по новому проекту:

В результаті цього аналізу ми можемо зробити висновок, що даний проект не прийнятний.

Література

1.Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты во внешней торговле. К.: Вестник фондового рынка, 2003. — 336 с.

2.Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. Посібник /О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін.; За заг. ред.М.І.Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 392 с

3.Михайлів З.В. Міжнародні кредитно — розрахункові та валютні
операції. Львів : Національний університет „Львівська політехніка", 2004.


4. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник. — К.: Видавничий центр „Академія", 2002.-376 с.

Учебная работа. Міжнародні кредитно-розрахункові й валютні операції