Учебная работа. Розробка зовнішньоторговельної угоди (на прикладі продукції плодів гранатa)

Розробка зовнішньоторговельної угоди (на прикладі продукції плодів гранатa)

КУРСОВА робота

з ДИСЦИПЛІНИ

«Міжнародна економічна діяльність України»

на тему:

«Розробка зовнішньоторговельної угоди

(на прикладі продукції плодів гранатa)»

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ 1. Аналіз світового ринку ПЛОДІВ ГРАНАТУ та визначення позиції України в світовій торгівлі за цим товаром

.1 Аналіз світового виробництва та світової торгівлі плодів гранату

.2 Місце України в світовій торгівлі плодів гранату

.3 Перспективи та напрями удосконалення зовнішньої торгівлі плодів гранату України на світовому ринку

РОЗДІЛ 2. Зовнішньоекономічний контракт

.1 Розробка контракту на імпорт плодів гранату

.2 Оцінка ефективності запропонованого контракту

Висновки

Список використаних літературних джерел

Вступ

Актуальність теми дослідження. Нові тенденції в трансформуванні міжнародного економічного середовища на початку XXI століття, що характеризуються глобалізацією, регіоналізацією та диверсифікацією ринків, масштабністю міжнародного обсягу торгівлі, свідчать про те, що розвиток зовнішньоекономічних відносин тропічних фруктів України, а саме, плодів гранату, набуває актуального значення. За роки незалежності країна суттєво просунулася на шляху до визнання її повноцінним партнером на світовому ринку.

Проблеми міжнародної діяльності підприємств досліджуються багатьма вітчизняними вченими-економістами, знайшовши відображення в наукових працях О.І. Амоші, В.Г. Андрійчука, Л.В. Батченко, В.І. Богачова, В.І. Бойко, М.І. Бураковського, В.І. Власова, П.І. Гайдуцького, А.С. Гальчинського, В.М.Гончарова, В.І. Губенко, М.В. Зось-Кіора, С.М. Кваші, А.І. Кредісова, А.М. Кандиби, В.П. Рябоконя, П.Т. Саблука, В.Г. Ткаченко, О.А. Фесіна, О.М. Шпичака та інших.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у дослідженні розвитку світової торгівлі продукцією плодів гранату та місця України як реципієнта у міжнародній торгівлі цією продукцією, визначення перспектив України при виході на міжнародний ринок та моделювання зовнішньоекономічної угоди.

Досягнення поставленої мети роботи передбачає розвязання таких завдань:

оцінка тенденції світового виробництва та торгівлі продукцією плодів гранату;

виявлення особливостей України в міжнародній торгівлі послугами продукцією плодів гранату ;

визначення шляхів та перспектив підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку продукції плодів гранату;

розробка та оцінка ефективності зовнішньоекономічного контракту.

Обєкт дослідження. Обєктом дослідження є розробка та оцінка ефективності зовнішньоекономічного контракту на прикладі торгівлі продукцією плодів гранату. Предметом дослідження є методичні аспекти дослідження світової торгівлі плодами гранату та практичні аспекти розробка та оцінка ефективності зовнішньоекономічного контракту.

Методи дослідження. У роботі викориcтaно зaгaльнонaуковi тa cпeцiaльнi методи: при вивчeннi конюнктури cвiтового ринку продовольчої продукції зacтоcовувалиcь мeтоди iндукцiї тa дeдукцiї, при вивчeннi мiжнaродної дiяльноcтi Укрaїнi на міжнародному ринку продовольчої продукції — мeтоди порiвняльного aнaлiзу i cинтeзу, eкономiко — cтaтиcтичного aнaлiзу (дослідження динаміки виробництва, зовнішньої торгівлі плодами гранату, виділення груп експортерів-лідерів регіону в розрізі товарних груп); для визнaчeння пeрeвaг тa нeдолiкiв конкурeнтних позицiй укрaїнcьких компaнiй нa cвiтовому ринку продовольчої продукції — порiвняльно-eкономiчний aнaлiз конкурeнтних пeрeвaг; при визнaчeннi нaпрямiв удоcконaлeння міжнародної діяльності пiдприємcтв України нa cвiтовому ринку продовольчої продукції — мeтод cиcтeмного aнaлiзу; eкономiко-мaтeмaтичного модeлювaння, eкcпeртних оцiнок.

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Інституту світової економіки і міжнародних відносин, Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD), Світової організації торгівлі (WTO), вітчизняні нормативно-правові акти, законодавча база, що регламентує зовнішньоекономічну діяльність, торгівлю продовольством у світі, зокрема акти Міжнародної торгової палати, СОТ, Європейської асоціації вільної торгівлі, ООН (ЮНКТАД), Продовольчої і сільськогосподарської організації FAO, розробки зарубіжних наукових організацій (COCERAL, FAO, FAPRI, FEOGA, GAFTA), мoнoгрaфiчнa лiтeрaтурa тa пeрioдичнi видaння вiтчизняниx i зaрубiжниx учeниx з прoблeм продовольчої продукції у світі та України.

робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел з 40 найменувань. Основний текст роботи викладено на 40 сторінках машинописного тексту, у тому числі 13 таблиць та 7 рисунків.

РОЗДІЛ 1. Аналіз світового ринку плодів гранату та визначення позиції України в світовій торгівлі за цим товаром

.1 Аналіз світового виробництва та світової торгівлі плодів граната

Гранат (Punica granatum), pomegranate, належить до сім’ї Гранатові. Його батьківщиною є Близький Схід, в Персії гранат вирощували вже 2000 років тому. Краще цій рослині підходять регіони з прохолодною зимою і посушливим, жарким летом. Гранати містять велику кількість фруктових кислот, цукру і калію. Головними експортерами гранатів є Іспанія і Туреччина. Сорти діляться на 3 групи за їх кислотності: 1) солодкі — Нар Ширін, знала, Кадан, Лоджуар; 2) кисло-солодкі Велліса, Кок, Кизим, Ульфа;3) кислі (в’яжучі) — Ачіканор та ін..

Гранат поширений в регіонах Афганістану, Пакистану та Ірану, за походженням він з цих регіонів. Сьогодні він широко вирощується на територіях Азербайджану, Ірану, Індії, Вірменії, в посушливих областях Південно-східної Азії, Малайї, Східній Індії і в тропічній Африці. В даний час високоякісний гранат поставляють Туреччина, Іран, Афганістан, Сирія, Марокко та Іспанія. Сьогодні в США гранат вирощують в Каліфорнії і Арізоні. Іран є найбільшим виробником свіжого граната і вважається лідером по його якості: Іранський гранат за кольором, за складом соку і складу в ньому цукрів якісно перевершує гранат, що поставляється з інших країн. Результати дегустації з визначення якості дуже високі. 95% світового виробництва становить спільна частка Ірану та Індії. У США 80% місцевого граната виробляється 250 Каліфорнійським фермерами на площі приблизно 16000 акрів. У майбутньому очікується відкрите розширення площ під посадку граната. Загальний обсяг нового врожаю становить 60 млн. доларів. Спостерігається загальне зростання виробництва, але зростання не задовольняє, особливо на ринках США: наприклад, Dunkin ‘Donuts намічав приступити до виробництва гранатового коктейлю, але система Контон побоюється, що зниження поставок фруктів може створити проблеми. Іспанія серед країн ЄС є найбільшим виробником граната з числа займаються комерційним експортом. Гранат росте в ряді країн Центральної Східної Європи, але великомасштабного комерційного виробництва не існує. Результати за Албанії показують, що виробники, які здійснюють великомасштабне виробництво прискорюють розширення виробництва для готовності до зустрічі глобального зростання споживчого попиту.

Всього на земній кулі під насадженнями граната зайнято близько 85 тис. га. Щорічно у світі виробляється біля 1,5 млн. тонн гранатів. Іран посідає перше місце серед країн експортерів. Згідно статистичної інформації митниці Ірану, територія насадження складає близько 60000 га і виробляє близько 670 000 тон гранат. Останні тенденції в експорті товарів, вказують на те, що експорт граната Ірану неухильно зростає з року в рік. Згідно з даними, понад 150 тисяч тонн продукції було експортовано в різних європейських країнах і на ринки Росії, України, арабських країн, а також країн Центральної Азії. Загальна вартість експорту граната Ірану в Персію в минулому року склала $ 11000000, вона була знижена на 40% порівняно з тим же періодом часу минулого року.

США збільшує свій експорт до Європи. Іспанія передовий експортер у Європі; 90% продукту, що поставляється в країни, що входять до складу Євросоюзу, випадає на долю Іспанії і приблизно 5% з них відправляється в Східну Європу. Хорватія та Словаччина є основним пунктом призначення у Центральній та Східній Європі. У 1998 році Хорватія імпортувала 173 000 кг граната Іспанського виробництва. На даному етапі Південна Африка займається внутрішнім експортом, але предвидеться включення механізму комерціалізації експорту. Результати для Албанії. Унаслідок тривалості зберігання і нескладності перевезень глобальними постачальниками є місцеві конкуруючі сторони. Албанія не має відповідних умов для цього фрукта. Примітка: Дані по Іспанії є застарілими (1998) і несуть лише показовий характер. Місцями призначення для основного глобального імпорту є непроізводящіе гранат країни Європи. В даний час Великобританія є передовою країною з імпорту. Різниця між споживчими показниками і з вирощування граната серед країн членів Євросоюзу невелика. Австралія є місцем призначення для передового імпорту, в 2006 році вона імпортувала з США 12 000 коробок і має намір розширити імпорт ще на 30%. Південна Корея є основним імпортером Іранського граната. А Японія віддає перевагу імпорту із США. Представивши в недостатній мірі задоволений Східно-Європейський попит, необхідно вказати й інший пункт Іранського граната — Латвію. Результати для Албанії. Країни-члени Європейського союзу, особливо Великобританія є явними ринками для цілей Албанії. Але було б цікаво, дослідження ринків Латвії, Хорватії та Словаччині. Незважаючи на те, що не в змозі задовольняти додаткові потреби Євросоюзу.

Щодо Туреччини, то тут спостерігаються вражаючі темпи виробництва граната, вони подвоїлися за останні 10 років. Територіальний розподіл граната в Туречині в півничній частині країни (Рис.1).

Рис.1

Особливостями торгівлі плодами гранату є присутність меж (лімітів) міжнародної торгівлі свіжими фруктами і овочами, тобто торгівля знаходяться під тиском. Для Європейських імпортерів ці межі складають нижче 10%. У фруктово-овочевому секторі дуже складно уявити точний опис цін і меж. Між різними категоріями, між окремими групами або ж особливими продуктами існує величезна різниця, і ціни змінюються щогодини. Ще складніше прослідкувати ці зміни щодо плодів граната.

Наприклад, для виробництва граната всередині ЄС не існує жодної внутрішньої матеріальної допомоги. У ЄС ринок свіжих фруктів і овочів не платний, на відміну від інших сільськогосподарських ринків. Незважаючи на це, для більшості фруктів і овочів митний податок обов’язковий, але в багатьох розвинених країнах такий податок відсутній. Для висунення тривалого розвитку Загальна Система Пільг (ОСЛ) і торгівля з розвиненими країнами.

Статистична інформація про виробництво, споживання та комерційні дані плодів граната неповноцінна. Тому унаслідок відсутності по всьому світу статистичних відомостей (Департамент сільського господарства США припинив збір граната даних в 1989 році), цільовий ринковий підхід вимагає придбання інформації про кожному ринку окремо. У звязку з відсутністю можливостей придбати статистичну інформацію щодо ЗЕД плодів граната, проаналізуємо більш детально основні показники зовнішньоекономічної діяльності товарної групи — свіжі фрукти, до яких входить гранат.

Міжнародна торгівля свіжими фруктами розширилася за вищою ставкою ніж торгівля інші сільськогосподарські товари, зокрема, з 1980 року.

Обсяги в вартісному і натуральному вираженні, динаміка, географічна та товарна структура;

Аналіз обсягу експорту свіжих фруктів в вартісному вираженні (Табл.1.) свідчить про те, що лідери з експорту плодів граната не завжди залишаються першими з експорту більш ширшого асортименту подібних товарів. А саме, Іран та Індія спеціалізується на вирощувані плодів граната, але з експорту свіжих фруктів в двічі-тричі менше показників США. Це свідчить про те, що Ірану та Індії слід диверсифікувати асортимент експорту свіжих фруктів. Аналіз динаміки експорту свіжих фруктів в вартісному вираженні говорить про позитивну динаміку в перелічених країнах.

Табл.1 Експорт свіжих фруктів в вартісному вираженні (дол..США)

20122011201020092008Іран20,349,34518,863,62916,906,06010,343,6699,878,905Індія59,533,62745,312,04827,199,20335,235,70811,188,929США88,281,858102,493,53280,414,16462,292,375 48,595,637Туреччина74,026,71670,637,006 859,584,04439,375,33427,976,523 Джерело: United Nations Commodity Trade Statistics Database

Дослідження обсягу експорту свіжих фруктів в натуральному вираженні (Табл.2.) показало позитивну динаміку. Це свідчить про те, що ціни на свіжі фрукти ростуть прямопропорційно попиту та пропозиції, тобто згідно законам вільних ринкових відносин.

Експортний ринок зростає в основному за рахунок збільшення попиту споживання і розвитку технологій для полегшення торгівлі свіжими фруктами. Споживання свіжих фруктів зростає в Сполучених Штатах і за кордоном і, як очікується, продовжить рости. Попит на свіжі фрукти на цілорічної основі зростає, і споживачі готові платити більш високі ціни для поза сезону свіжих фруктів. Винахід і впровадження нових транспортних технологій і контрольованою атмосферою дозволяють свіжих фруктів, щоб долати великі відстані і при цьому зберігати свою свіжість. Збільшення попиту і технології сприяти зростанню міжнародної торгівлі свіжими фруктами, надання споживачам більш широкий вибір якісних свіжих фруктів на цілорічної основі.

Табл.2 Експорт свіжих фруктів у натуральному вираженні (кг.)

20122011201020092008Іран11,873,83711,428,29011,188,9299,234,4238,340,343Індія67,833,415 54,444,20015,420,10260,630,87267,036,721США44,731,71755,005,25747,972,58934,375,12228,041,663 Туреччина84,732,21186,154,88763,128,04041,080,15629,028,086Джерело: United Nations Commodity Trade Statistics Database

— Провідні країни та фірми виробники товару і експортери та імпортери;

Експортним ринком для свіжих фруктів є досить конкурентоспроможними серед кращих експортерів. Отримання доступу до іноземних ринків має вирішальне значення для країн, які є великими експортерами. Угоди про вільну торгівлю є одним кошти для забезпечення розширення доступу до ринків і заохочувати збільшення обсягу експорту. На додаток до переговорів торговельних угод, провідних експортерів також використовувати різні заохочення експорту та маркетингу, щоб збільшити свою частку ринку на зарубіжних ринках. Конкретні маркетингу та просування методи будуть обговорюватися на індивідуальній основі країни.

Табл.2 Лідери експорту свіжих фруктів (тис.дол.США)

Країна20082009201020112012США85486888708545101355531176563413256187Іспанія73891426845420717732876775508059034Нідерланди53187894626350491524251759555181079Чілі40123903489287422383149168563889985Італія43140493352044378273040022953818442Турція28552213001830349404939089783807748Китай21043722378787267944331884643772461Гана12235131441227045543003138263Мексика20277052207015235784527643553102408Бельгия37125573281245296436931558773012487Південа Америка15880131619162212029222402082308558Джерело: International Trade Center

Канада, найбільший ринок для американських свіжі фрукти, купує 47 відсотків всіх американських експорту свіжих фруктів. Японія є другим за величиною ринком, з 12 відсотками. Мексиці, Гонконзі, Європейський союз, і Південна Корея є також великими імпортерами США свіжих фруктів. Цей розділ буде містити аналіз кожного з цих ринків США і конкуренції, що Сполучені Штати стикаються на цих ринках.

.- Обсяги експорту та імпорту товару, динаміка, географічна та товарна структура;

Основні фактори, які мають вплив на обсяги зовнішньої торгівлі даним товаром.

Одним з основних чинників, що кардинально вплинув на ринкову ситуацію, стало зростання курсу євро. Другим — девальвацікитайської валюти. До того ж, уцій великій країні зростає вартість робочої сили, відповідно ціна на продукцію. Китай збільшує імпорт, а це нові можливості для українських виробників. І чинник, спільний для всіх, глобальна зміна клімату. Наприклад, країни, у яких виробляють тропічні культури, зокрема, банани, потерпають від низьких температур, тому зростають ціни на продукцію.

.2 Місце України в світовій торгівлі досліджуваним товаром

Обсяги виробництва в вартісному і натуральному вираженні, динаміка, товарна структура;

Обсяг українського ринку овочів і фруктів становить у роздрібних цінах $7,6 млрд. Щороку він зростає на 23_35%.

Інші плоди, свіжі:

(тисяч доларів США)т20046228277132005622827713200612411479262007158545880620082832456888200943359482112010565005422220115653261053201211193871772

Державна митна служба України

Провідні підприємства виробники товару;

Обсяги експорту та імпорту товару, динаміка, географічна та товарна структура;

Провідні експортери та імпортери.

Компанія MESEMAN спеціалізується на постачанні та експорті свіжих фруктів і овочів. SALEM-Frucht GmbH & Co. KG є оптовим торговцем яблук і груш в районі Боденського озера. ROYAL EXPORT спеціалізується на імпорті та експорті продуктів харчування. З 1970 року кооператив виробників фруктів і овочів Пємонту, Лігурії і Валле даоста Asprofrut обєднує 1400 підприємств, 13 кооперативів, 23 магазини з обсягом виробництва фруктів 160000 тонн. Voltar Тагбм — виробник свіжих і сушених фруктів і овочів. Novafrut пропонує повний асортимент італійської та імпортної плодоовочевої продукції: тепличні овочі, відкритого ґрунту, цитрусові, клементини, дині. За плечима у них багатий досвід, роки роботи і широка популярність на європейському ринку. Вони експортують якісну сільськогосподарську продукцію Іспанії. Компанія Regar Agrќcola S.L. знаходиться у Las PedroЎeras (Cuenca, Іспанія), міжнародному центрі часнику, в самому серці Ла-Манчи.

1.3 Перспективи та напрями удосконалення зовнішньої торгівлі плодів гранату України на світовому ринку

Основні фактори, які мають вплив на експорт (імпорт) даного товару.

Для визначення основних факторів, які пов’язані з величиною імпорту свіжіх фруктів на душу населення, ми оцінили регресію такого вигляду:=b1+b2I+b3A +…+ ei, где i=1…83 (количество наблюдений)- кількість імпортованих свіжих фруктів на душу населення инвестиционные расходы на душу и так далее как Вы уже начали писать

У: Инвестиции на душу населения (х3), количество студентов на 10 тыс. населения (х4) , доля занятых в сельском хозяйстве к общей численности занятых (х5), доля инновационно активных индустриальных предприятий к общему количеству таких предприятий (х6) и бинарная переменная морских портов (х7).

Регресійний аналіз розвитку інноваційної економіки Польщі виявив наявність прямого і значного тісному зв’язку між залежною і незалежними змінними, адже значення коефіцієнта кореляції для всієї моделі R = 0,84, що більше 0,7. Коефіцієнт детермінації говорить про те, що варіація виданих патентів на 70% залежить від зміни факторів, що впливають, а на частку інших неврахованих факторів моделі припадає лише 30% варіації результативної фактора.

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеY-пересечение-0,050,02-3,540,00d_2008-0,010,00-1,910,06d_20090,020,003,510,00inves_pc0,000,004,720,00stund_pc0,000,001,910,06share_agric0,000,00-0,910,37enterp_R&D0,000,003,170,00d_seaport-0,010,01-1,990,05

Прогноз експорту України досліджуваного товару на світовому ринку.

Пропозиції або напрями удосконалення зовнішньої торгівлі досліджуваним товаром, конкретні заходи вирішення поставленої проблеми.

РОЗДІЛ 2. Зовнішньоекономічний контракт

.1 Розробка контракту на імпорт плодів гранату

На основі практичних знань, отриманих у ході виробничої практики на базі ТОВ «СімСітіТранс», ми розробимо зовнішньоекономічний контракт.

У звязку з тим, що ТОВ «СімСітіТранс» не здійснює ЗЕД, ми пропонуємо його розвиток, беручи за основу можливості міжнародної економічної діяльності. Найбільша проблема розробки — є складність прикладного застосування. Справа в тому, що усі зовнішньоекономічні операції здійснює партнерське підприємство ТОВ «Араба». Обєкт нашого дослідження, так само, як і підприємство ТОВ «Араба», входить до складу великого холдингу «СімСітіТранс» та є лише частиною великого механізму (Рис.2.). На жаль, особливості детального функціонування останнього нам не відомі з очевидної причини, саме тому, розроблена нами концепція несе лише теоретичний характер

Рис.2.Загальна система функціонування холдингу «СімСітіТранс»

Ми пропонуємо наступні заходи щодо оптимізації виробничого процесу холдингу «СімСітіТранс», а саме ТОВ «Араба». Враховуючи те, що ТОВ «Араба» не здійснює вантажоперевезення з Туреччиною, ми пропонуємо додати такий напрям діяльності.

Довідка: ТОВ «Араба»

ТОВ «Араба» зареєстровано 18.03.2011г. Основний напрямок діяльності компанії «Араба» — надання транспортно-експедиторських послуг організаціям, що здійснюють імпорт та експорт автомобілів по території України, країнам СНД та Європи.

ТОВ Араба розпорядженні широким парком власних транспортних засобів, що відповідають вимогою євро 3, євро 4 і має партнерські відносини з перевізниками України, що дозволяє в найкоротші терміни за найдоступнішою ціною обслужити замовлення на транспортування вантажу. Для здійснення господарської діяльності підприємство придбало 50 автовозів (завантаження 100%), з них 10 автовозів було придбано в 1 кв. 12г., А також 1 фуру і 1 рефрежератор.

Також підприємство займається експедируванням (залученням додаткових транспортних засобів для здійснення перевезень в кількості в середньому 60 шт. На місяць). У 2011Р. ТОВ «Араба» надає послуги з логістики і експедиції для ТОВ «Квінгрупп» (офіційний дистриб’ютор автомобілів ZAZ Chance в Росії). З 2012р. ТОВ «Араба» поступово переводить свої продажу з ТОВ «Квінгрупп» на інші (не пов’язані) підприємства. Одним з основних замовників ТОВ «Араба» є ТОВ «КвінГрупп» (22,7% з експедирування, 89% логістика) (власник Іслямов Л.Е.).У 2011р. ТОВ «Араба» здійснює перевезення вантажів — авто марки ZAZ Chance, на які в Росії зростає попит, а офіційним дистриб’ютором даних авто в Росії є ТОВ «КвінГрупп». ТОВ «Квінгрупп» закуповує автомобілі у Запорізького Автомобільного Заводу, ТОВ «Араба» здійснює технічний огляд та діагностику автомобілів, а потім їх перевезення до Росії для подальшої реалізації силами ТОВ «Квінгрупп».У 2012р. ТОВ «Араба» частково перейшло і надалі планує перейти на 100% від ТОВ «Квінгрупп» на інших контрагентів. На сьогодні портфель покупців напрацьований у кількості 24 контрагента.

Розглянемо цей напрям більш детально на прикладі імпорту в Україну з Туреччини плодів граната (21000 кг на суму 265564,8 дол.США; код УКТЗЕД — 011323420).

Вибір транспорту. Автомобільний транспорт більш конкурентоспроможний при перевезенні широкої номенклатури вантажів на різні відстані,а також при необхідності швидкої доставки вантажів. На автомобільному транспорті експлуатаційні витрати є найбільш високими, проте витрати на утримання постійних пристроїв відносно невеликі, що забезпечує цьому виду транспорту конкурентоспроможність при перевезеннях на короткі відстані. Найбільша гнучкість цього виду транспорту щодо можливості вибору альтернативного маршруту перевезення забезпечує йому чільну роль як засоби доставки товарів безпосередньо споживачу. Для такої ваги доцільним є використання тентованих вантажівок з причепом (кубітраж: 120 м.куб.; вантажопідємність: 22т.).

Ми впевнені в успішності співробітництва з Туреччиною завдяки трьом важливим факторам: розташування, менталітет, перспективні розвитку відносин (Україна має намір підписати договір про ЗВТ з Туреччиною вже в 2013 році).

Визначимо ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства з Туреччиною:

Умови функціонування на іноземних ринках. Усі необхідні документи у підприємства вже є: акредитація в митному органі, свідоцтво про державну реєстрацію ЮЛП, будучи учасником АСМАП, «Араба» має Право перевозити вантаж за умовами CarnetTIR. 2010. Найважливіше при здійсненні експорту чи імпорту — оптимальний вибір умов постачання, від цього залежить не тільки відповідальність за вантаж, а й вартість вантажу. Приведемо найбільш розповсюджені та доцільні умови та розглянемо їх з боку імпортера, отримувача вантажу(Рис.4).(поставка на термінал). Імпортер сплачує страхування + імпортне мито.

Рис.3. Напрямок Стамбул-Зонгулдак-Евпаторія- Сімферополь

(поставка на місце). Імпортер сплачує страхування + імпортне мито. . Найбільш невигідний для імпортера варіант, але вигідний для експортера. Імпортер сплачує усе: завантаження+ фрахт+ розвантаження+ транспортні документи+ мито експортера+ страхування + імпортне мито. . Імпортер сплачує завантаження+ фрахт+ розвантаження+ страхування + імпортне мито.. Переважно морським транспортом. Імпортер сплачує розвантаження+ імпортне мито.. Переважно морським транспортом. Імпортер сплачує фрахт+ розвантаження+ страхування+ імпортне мито.

Рис.4 Схема передачі відповідальності та матеріального навантаження основних умов постачання INCOTERMS 2010

EXWFCAFOB CIF DAT CPT

В нашому випадку ми скористаємося умовами постачання FOB для того, щоб яскравіше показати вплив податкового навантаження.

Можливості та проблеми: ТОВ «Араба» знаходиться в дуже привабливому місці. Найбільш вигідним варіантом буде шлях через порт Зонгулдак (Туреччина) та Євпаторію (Україна) поромом (Рис.3.), бо він найбільш короткий та ці порти не на стільки завантажені, як, наприклад, порт Стамбул. На сьогодні до порту Євпаторія йдуть три пороми: CENK A, CENK Y та ÜLÜSÖY.

Також слід приділяти увагу транспорту, яким ми здійснюватимо перевезення. В даному випадку нам підходить тентована вантажівка (кубітраж: 120 м.кв.; вантажопідйомність: до 23 тон. ). очевидно, що у якості упаковки ми оберемо палети, так надійніше та зручніше доставляти такий товар, як гранати.

Рівень конкуренції: Ступінь насиченості ринку — висока. За даними МВФ, найбільшу питому вагу всіх платежів і надходжень по міжнародних транспортних операціях припадає на розвинені країни, проте питома вага країн, що розвиваються стрімко зростає.

Ризики: порт Євпаторія маленький, він може прийняти лише один пором, а коли здіймається шторм, порт не приймає жодний пором. Також слід зазначити, що на території Туреччини існує графік руху, поза котрим не можна здійснювати перевезення товарів. Існують розбіжності в нормі завантаженості транспорту в Україні та Туреччині.

Вибір контрагента. Компанія здійснює ЗЕД за прямими контрактами та ретельно обирає надійних контрагентів за рейтингом купівлі-продажу на національному рівні через безпосередній моніторинг діяльності тієї, чи іншої фірми.

Прямий метод заснований на використанні нульового каналу розподілу товару, коли між контрагентами встановлюються не-посередні зв’язку без посередників. метод прямих продажів використовується експортером для встановлення жорсткого контролю над функціями міжнародного маркетингу та отримання високого прибутку. Цей метод застосовується в торгівлі промисловими товарами, при здійсненні виробничої кооперації між підприємствами для спільного виробництва товарів, продажу та купівлі великих партій сировини на основі довгострокових контрактів, використання у торгівлі власної збутової мережі.

Проведення переговорів. Безпосередня присутність на переговорах віч-на-віч.

Оцінка організації науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами. Хоч між Україною та Туреччиною існують спільні освітні та підприємницькі проекти, наукові кластери, відсутність домовленості на держаному рівні в рамках науково-технічного співробітництва негативно впливає на загальний стан розвитку таких відносин.

Можливість залучення іноземних інвестицій. Туреччина більш сприятлива до інвестицій, має сприятливий клімат та вона більше розвинена політично та економічно, тому залучити інвестиції на території Туреччини легше, ніж в Україні. І якщо виникне така необхідність, скористуватися інвестиційною допомогою краще на території Туреччини.

Розробимо контракт на експорт товару з урахуванням особливостей регулювання та умов здійснення операцій зі свіжими плодами гранату:

контракт № TR/GF-2В/2013

Турція 25/05/2013

Фірма KIRMIZIDAM GIDA ORGANIK TARIM VE TU RIZM TIC. LTD. STI. (Турція), іменована надалі «Продавець»в особі директора пана Киримогли А.С., з одного боку і товариство з обмеженою відповідальністю « Араба» (Україна), іменований надалі« Покупець », в особі директора Іслямов Л.І., що діє на підставі Статуту уклали контракт про таке:

.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

.1. Продавець зобов’язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити свіжі плоди граната урожаю 2013 року та інші продукти харчування, іменовані надалі товар, на умовах обумовлених у цьому контракті. зовнішньоторговельна угода контракт торгівля

.2. Ціна, кількість, асортимент і остаточні умови поставки товару обумовлюються в рахунках — фактурах (інвойсах) на кожну партію товару.

.БАЗІС ПОСТАВКИ

.1.товар, продаваний за цим Контрактом, поставляється автомобільним та морським транспортом переважно на умовах FOB, а також можливі поставки на інших умовах які будуть обговорені в рахунках — фактурах (інвойсах) на кожну партію товару.

.цена І ЗАГАЛЬНА СУМА КОНТРАКТУ

.1. Попередні асортимент, кількість і вартість товару, що поставляється за цим контрактом, обумовлюється в специфікаціях, які є невід’ємною частиною даного контракту.

.2. Ціна товару включає вартість митного оформлення товару на вивезення з країни постачальника, вартість тари та інші витрати, пов’язані з доставкою товару до пункту призначення залежно від умов поставки.

.3. Ціна товару, що поставляється може коливатися в бік збільшення або зменшення у зв’язку із зміною ціни на внутрішніх ринках України та країни постачальника.

.4. Для розширення ринку збуту і збільшення обсягів продажів, поставленого товару, сторони дійшли згоди про можливість зменшення ціни нижчі, ніж діючі оптові ціни на внутрішньому ринку країни постачальника.

.5.Общая сума цього контракту становить 268564,80 дол.США (Двісті шістдесят вісім тисяч пятсот шістдесят чотири долари США 80 центів).

.УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

.1. Оплата за товар, що поставляється за цим контрактом, здійснюється в доларах США шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Покупця на розрахунковий рахунок Продавця.

.2.Умови оплати: відстрочка платежу 20 (двадцять) календарних днів з моменту випуску товару у вільний обіг на території України, але за погодженням сторін строк оплати може бути відстрочений.

.УМОВИ ПОСТАВКИ

.1.Перша партія Товару повинна бути відвантажена не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання цього контракту.

.2. Документи, що супроводжують товар:

Фітокарантінний сертифікат;

Рахунок — фактура (інвойс);

Товаросупровідни документи;

Сертифікат походження.

.3. Тара та упаковка повинні забезпечити збереження товару на весь період транспортування (палети).

.4. Продавець має Право в рамках цього контракту продавати товар не тільки власного виробництва, а й третіх фірм, які застерігаються у товаросупровідних документах на кожну партію товару.

.ЯКІСТЬ ТОВАРУ

.1.Якість товару має відповідати чинним стандартам і технічним умовам країни постачальника.

.ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

.1.Прийняття товару за кількістю здійснюється Покупцем відповідно до кількості, зазначеним у транспортних документах.

.1.Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим контрактом у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: стихійні лиха, рішення державних органів влади і управління, війна і військові дії будь-якого .2.Сторона, для якої стало неможливим виконання своїх зобов’язань за цим контрактом в силу обставин форс-мажору, зобов’язана сповістити про це іншу сторону протягом трьох календарних днів факсимільним зв’язком.

.3.Наступленіе і тривалість обставин форс-мажору підтверджується довідкою Торгово-промислової палати відповідної країни.

.4. Якщо тривалість обставин форс-мажору перевищить три місяці, сторони можуть за взаємною згодою розірвати цей контракт.

.САНКЦІІ І РЕКЛАМАЦІЇ

.1.Покупець має право пред’явити Продавцю рекламацію за кількістю і за якістю товару протягом одного місяця з моменту його отримання.

.2.В разі невиконання або неналежного виконання сторонами інших зобов’язань за цим контрактом вони несуть відповідальність згідно з положеннями міжнародного приватного права.

.АРБІТРАЖ

.1.Всі розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього контракту, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних переговорів.

.2. Якщо Сторони в процесі переговорів не дійшли згоди протягом 45 календарних днів, суперечки передаються на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду України м. Сімферополь (Україна) одним арбітром, який призначається головою суду. Мова розгляду — російська.

.3.Дійсний Контракт повинен тлумачитися відповідно до положень міжнародного приватного права.

.4.У разі відмінності положень цього Контракту від положень міжнародного приватного права діють положення цього Контракту.

. ДОДАДКОВІ УМОВИ

.1. Дійсний контракт набуває чинності з моменту підписання його всіма сторонами.

.2. Дійсний контракт діє до повного виконання сторонами взаємних зобов’язань за контрактом, але не більше ніж до 31 грудня 2015 року.

.3.Сторони можуть достроково розірвати цей контракт з обопільної згоди.

.4.Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим контрактом третім особам без письмової згоди на те іншої сторони.

.5.Всі угоди, переговори і листування з питань, врегульованих цим контрактом, що мала місце до підписання цього контракту, втрачає свою силу з дня його підписання.

.6.Всі угоди, повідомлення, підписані та передані факсимільним зв’язком, мають юридичну силу.

.7.Всі зміни та доповнення до цього контракту оформляються додатковою угодою, підписаною уповноваженими на те особами і переданим факсимільним зв’язком.

.8.Дійсний контракт складений англійською та російською мовами у двох примірниках, по одному примірнику кожній із сторін. Всі два примірники мають однакову юридичну силу.

.АДРЕСА І ПІДПИСИ СТОРІН

Покупець:

ТОВ «Араба»

Адреса:

Україна, 95017, АР Крим, вул. Мамеді Емир-Усеїна, 14

ЗКПО: 38041299

ІПН: 380412901093

ПДВ: 200036863

Банківські реквізити:

Рахунок:26000901357230

АТ «ОТП , м. Київ, вул. Жилянська, 43

МФО: 300528: OTPVUAUK

Директор: Іслямов Л.В.

Додаток до контракту № TR/GF-2В/2013 25/05/2013

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

/05/2013

№ п/п НазваКількість (тон)Ціна (Дол. США/тон)Сума (дол..США)1Плоди гранату2112645,95265564,8ИТОГО: 2112645,95265564,8Buyer / Покупець:

«Grand Fruit» LLC / ТОВ «Гранд Фрут»

Address / Адреса:

Україна, 95017, АР Крим,

м. Сімферополь, вул. Фрунзе, д.35, кв.10Ukraine,

95017, AR of Crimea, Simferopol, Frunze Street, 35/10/ ЗКПО: 38041299INN / ІПН: 380412901093VAT / ПДВ: 200036863BANK /

Банківські реквізити:/ Рахунок:26000901357230Bank / АТ «ОТП Рис.1. Інвойс

Рис.2 Товаро-супровідний документ — СМR

Рис.3. Фітосантітарний сертифікат

Рис.5. Сертифікат походження

.2 Оцінка ефективності запропонованого контракту (П. 2.2.)

УМОВИ ІМПОРТУ ТОВАРУ:

Оцінка ефективності запропонованого проекту (розрахунок її прибутковості).

Отож, імпортуючи в Україну плоди гранату (код УКТЗЕД: 011323420) на суму 265564,8 дол.США, вагою в 21000 кг, дуже важливо розрахувати рентабельність цієї операції. Перш за все, згадаємо, яку умову поставки ми обрали. Це був FOB, FOB Зонгулдак. Тобто, усі витрати, які виникають після того, як наша вантажівка залишила порт Зонгулдак, полягають на нас. Це такі вирати, як фрахт, розвантаження, страхування, імпортне мито.

План техніко-економічного обґрунтування зовнішньоторговельної угоди:

Умови імпорту товару:

А). Витрати, пов’язані з імпортом:

вартість перевезення вантажу:

Зонгулдак-Евпаторія (пором): 750$;

Евпаторія-Сімферополь (72 км.): 100$;

стоянка: 150$;

розвантаження: 500$;

страхування: 500$;

амортизація: 200$;

інші витрати: 300$;

разом ставка фрахту за перевезення: 3000$.

Б). Витрати, пов’язані з розмитненням імпортного вантажу:

). Сплата мита: (265564,8+3000)*10%=26856,48 дол.США.

) Сплата ПДВ: (митна вартість + мито + акциз) х 20% (ставка ПДВ).= (26856,48+265564,8)*20%=59084,26 дол.США.

) Єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України: 1евро.

Усього витрат, пов’язаних з розмитненням імпортного вантажу: 85941,94 дол.США.

Кінцевий товар коштуватиме: 85941,94 + 265564,8+3000=354506,74 дол.США за 21 тонну.

В). Розрахунок виручки від реалізації імпортного товару:

Виручка від реалізації (20%): 354506,74*0,2 +354506,74=425408,088 дол.США.

Г). Розрахунок валового доходу:

(Виручка — Витрати по імпорту)= 425408,088-354506,74=709901,35 дол.США

Д). Розрахунки з бюджетом (відрахування з валового доходу ):

а). ПДВ — на реалізовану продукцію: (16,67%): 709901,35*0,1667=118340,56;

в). Заробітна плата: 1000;

г). Командировочні: 500;

д). Інші витрати: 78.

Е). Розрахунок прибутку:

(Валовий Доход) — (Витрати, відрахування) = 709901,35-118340,56-1000-500-78= 589982,79

Ж). Сплата податку на прибуток:

Податок на прибуток (19%); =589982,79*0,21=123896,39

З). Розрахунок чистого прибутку:

Чистий прибуток = 589982,79-123896,39=466086,4

И). Розрахунок рентабельності зовнішньоторговельної угоди

Рентабельність зовнішньоторговельної угоди = 466086,4/425408,088*100 =109,6%

К). Розрахунок базового і альтернативного коефіцієнту ефективності імпорту:

Базовий коефіцієнт ефективності імпорту = 265564,8/(12,7*21000+3000)=1.

Альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту =

=(265564,8-21000-3000)/(20,26-16,88)*21000=3,4.

Враховуючи те, що базовий та альтернативний коефіцієнти більше та рівен 1, то імпорт цього товару ефективний.

ВИСНОВОК

У висновку курсової роботи приводяться висновки й пропозиції, які робляться на підставі аналітичного матеріалу, викладеного в основній частині роботи й одночасно є відповідями на завдання курсової роботи що сформульовані у вступі. Вони повинні бути гранично конкретними й обґрунтованими. Повинно бути 4-5 конкретних висновків, що носять підсумковий, а не описовий характер і 3-4 аргументованих пропозиції.

Бібліографічні джерела. Перелік використаних у роботі літературних джерел приводиться за абеткою. У випадку якщо використане джерело має конкретних авторів на титульному аркуші, то посилання на нього дається на прізвище першого автора. Якщо використана книга, підготовлена більшою кількістю авторів, то в бібліографії вона розміщається за алфавітом на першу букву назви, із вказівкою після її назви прізвища наукового редактора. Аналогічно в бібліографії дається назва джерела, випущене яким-небудь органом влади (збірник розв’язків або постанов, нормативних або законодавчих актів).

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Азарян О.М <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0>. Ринок безалкогольної продукції: теоретичні та практичні аспекти: монографія / О. М. Азарян, І. Ю. Мартинов ; Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Кафедра маркетингу і комерційної справи. — Донецьк : НОУЛИДЖ, Донец. від-ня, 2009. — 146 с.

Бестужева С.В. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0> Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / Бестужева С. В. ; Харк. нац. екон. ун-т. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. — 211 с.

Васильківський Д.М. Підвищення конкурентоспроможності українських компаній на міжнародному ринку послуг в умовах глобалізації / Д.М. Васильківський, О.Ю. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 2, Т. 1. — С. 157-160.

Герст Пол <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB>. Сумніви в глобалізації. Міжнародна економіка і можливості керування/ П. Герст, Г. Томсон ; пер. з англ. А. Войтович, О. Орленко. — К.: К.І.С., 2002. — 306 с.

Гончаренко Н.І. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0> Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації: монографія / Гончаренко Н. І. ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : [Екограф], 2011. — 151 с.

Ємченко, І. В. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%84%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86.%20%D0%92.> Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі: тести для самост. роботи студ. спец. «Товарознавство та експертиза в митній справі» та «Експертиза товарів та послуг» ОКР «спеціаліст» та «магістр» ден. та заоч. форм навчання / І. В. Ємченко [и др.] ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво ЛКА, 2009. — 40 с.

Колосова В.П. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0> Розвиток відносин України з міжнародними фінансовими організаціями / В. П. Колосова; Науково-дослідний фінансовий ін-т Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. — К.: НДФІ, 2008. — 232 с.

Литвинeнко П. Конюнктурa cучacного cвiтового ринку продукцiї хiмiчної промисловості / П.Литвинeнко //Aктуaльнi проблeми мiжнaродних вiдноcин. Зб.нaук.прaць.-Вип.72. — Чacт.I. — К.: Київcький нaцiонaльний унiвeрcитeт iмeнi Тaрaca Шeвчeнкa Iнcтитут мiжнaродних вiдноcин, 2008.- C.235-242.

Международное сотрудничество: евроинтеграция и евроатлантическая Интеграция: учеб. пособие / В.И. Дубницкий, В.Ю. Королев, В.Ю. Паршакова, О.А. Зеркаль, Е.В. Беликова; Донец. экон.-гуманит. ин-т. — Донецк: Юго-Восток, 2011. — 436 c.

методы исследования экономических процессов (монография) / под ред. д.э.н., профессора Ф.В. Зиновьева. — Саки: ЧП «Предприятие Феникс», 2010. -288 с.

Митний Кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють його застосування: зб. документів / упоряд. П. В. Пашко, В. П. Науменко. — К. : Знання, 2004. — 1176 с.

Митний контроль та митне оформлення навч. посібник / авт.-упоряд. Л. С. Бакуменко [та ін.] ; ред. М. М. Каленський, П. В. Пашко ; Державна митна служба України. — К. : Знання, 2002. — 284 с

Науменко, В. П. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%9F.> Мінімізація ризиків при митному оформленні навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. П. Науменко. — К. : ЗАТ «Август», 2003. — 222 с.

Новицький В. Є. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> Міжнародна економічна діяльність України: підручник / В. Є. Новицький ; Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 948 с.

Особливості митної класифікації товарів/ [Смарченко І. М. та ін.] ; за ред. Голови Держ. мит. служби України, канд. юрид. наук Калєткіна І. Г., заст. Голови Держ. мит. служби України, д-ра екон. наук П. В. Пашка ; Держ. мит. служба України. — О. : Пласке, 2011. — 308 с.

Родионова И. А. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%2E%20%D0%90%2E> мировая экономика: индустриальный сектор: Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. «мировая экономика» / И. А. Родионова. — СПб. [и др.]: Питер, 2005. — 496 с.

Семенов Г.А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене і доповнене / Г.А. Семенов, М.О. Панкова, А.Г. Семенов. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 232 с.

Сергеев В.И. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%98.> Справочник логиста: таможенное оформление [текст] / В. И. Сергеев [и др.]. — М. : Москва, 2007 .Т. 1. — [Б. м.] : [б.и.], 2007. — VI, 174 с. — (Серия «Справочник логиста» ; [вып. 1]). — Библиогр.: с. 174.

Третяк В. В. Розвиток регіональних зовнішньоекономічних зв’язків: питання теорії та практики : моногр. / В. В. Третяк ; НАН України. Ін-т екон.-правових дослідж. — Донецьк : ТОВ „Юго-Восток, Лтд, 2005. — 331 с.

Упрaвлiння мiжнaрoднoю кoнкурeнтocпрoмoжнicтю в умoвax глoбaлiзaцiї eкoнoмiчнoгo рoзвитку: Мoнoгрaфiя: у 2 т. / Д.Г.Лукянeнкo, A.М.Пoручник, Л.Л.Aнтoнюк тa iн.; [Зa зaг. рeд. Д.Г.Лукянeнкa, A.М.Пoручникa]. — K.: KНEУ, 2006. — т.I — 816 c., т.II — 592 c.

Хорошковський В.І. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія, практика / В. І. Хорошковський ; Київський національний економічний ун-т, Українське товариство «Інтелект нації». — К.: Інтелект, 2010. — 424 с.

Часовський С.А. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> Міжнародна економічна діяльність регіону: глобалізаційний аспект: монографія / Часовський С. А. — Х., 2010. — 200 с.

Чекмасова І.А. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0> Декларування і митне оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації: навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підгот. «Менеджмент» / І. А. Чекмасова ; Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Х. : НТУ ХПІ, 2006. — 129 с.

Черевань В.П. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> Міжнародна економічна діяльність: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черевань [и др.]. — К. : слово, 2003. — 278 с.

Шубин A. A. Прoгнoзирoвaниe ocнoвныx нaпрaвлeний рaзвития xимичecкoй прoмышлeннocти Укрaины / O.O.Шубiн //Eкoнoмiкa прoмиcлoвocтi. — 2003. — № 2 (20). — C. 51 — 62.

Шуст О.А. <HTTP://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D1%83%D1%81%D1%82,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0> Ринок продукції м’ясного скотарства в Україні: теоретико-прикладні аспекти розвитку та регулювання: монографія / О. А. Шуст. — Біла Церква, 2011. — 335 с.

Міністерство доходів і зборів України: <HTTP://minrd.gov.ua/?art_id=3180103&cat_id=3180109>

Учебная работа. Розробка зовнішньоторговельної угоди (на прикладі продукції плодів гранатa)