Учебная работа. Інвестиційна діяльність України

Інвестиційна діяльність України

практична робота

Інвестиційна діяльність України

1. Побудувати графіки динаміки надходження іноземних інвестицій в Україну та показників інвестування України в інші країни світу за період 2006-2012 рр. Заповнити таблицю вихідних даних та зробити висновки

В ході роботи дані, що використовувалися для побудови графіків динаміки було знайдено на відповідних сайтах статистики та занесено до таблиці 1.

Таблиця 1. Показники інвестиційної діяльності України та Харківської області

2006200720082009201020112012Прямі іноземні інвестиції в Україну млн. дол. США2118629489,435723,440026,84470849362,354462,4Інвестиції з України в інші країни світу млн. дол. США232,2862,16218,66191,26871,168986481,9Прямі іноземні інвестиції в Харківську область, млн. дол. США501,6986,41320,62082,72300,22745,72830,6Інвестиції з Харківської області в інші країни світу, млн. дол. США59,365,663,99,810,113,411,2Частка інвестицій в Харківську області від загального обсягу інвестицій в Україну, %2,373,343,705,205,145,565,20

Загальна динаміка надходження іноземних інвестицій в Україну характеризується тенденцією до збільшення (рис. 1). Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну на 01.01.2006 рік, склав 21186 млн. дол. США, а на 01.01.2012 рік — 54462,4 млн. дол. США. Тобто в порівнянні з 2006 роком обєм іноземних інвестицій збільшився на 33276,4 млн. дол. США. Але, хоч і обєми залучених іноземних інвестицій до України збільшуються, спостерігаємо деяке зменшення у прирості іноземних інвестицій. В порівнянні з приростом іноземних прямих інвестицій 2006-2007 року, приріст 2007-2008 та 2008-2009 рр. вдвічі менше. Нестабільність економічної та політичної ситуації в країні, особливо сьогодні, відсутність потужного науково-технічного потенціалу, не місткість внутрішнього ринку споживання, звичайно впливає на рівень довіри до України іноземних інвесторів.

Рис. 1. Динаміка надходження іноземних інвестицій в Україну за період 2009-2012 рр.

Окрім цього, на інвестиційну привабливість України та її окремих регіонів для іноземних інвесторів негативно впливає також її імідж як країни з високим рівнем корумпованості.

Якщо ж взяти до уваги й географічну структуру іноземних інвестицій, то можна сказати, що основні інвестиції, які йдуть через Кіпр, Віргінські острови, Нідерланди, Австрію, це і є інвестиції наших підприємців, які перераховують вкладення через так звані «обшорні зони». Тобто реально зростають надходження не з інших країн світу, а надходження від українських підприємців, бізнесменів, політиків тощо, що є ще однією причиною загального збільшення іноземних надходжень. Окрім цього, за рахунок процесів інфляції, «падіння» національної валюти з кожним роком українська гривня знецінюється. Так, наприклад, якщо в 2006 році у побудову певного обєкту нерухомості потрібно було вкласти 1 млн. дол. США, то у 2012 році потрібно вкласти вже 5 млн. дол. США.

Аналізуючи прямі інвестиції з України можемо зазначити, що їх обсяг значно менше порівняно з іноземними інвестиціями в Україну (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка надходження іноземних інвестицій в Україну за період 2009-2012 рр.

В період з 2006 року по 2007 рік інвестиції з України залишалися приблизно на одному рівні і не мали значної тенденції підвищення, зокрема, збільшилися лише на 629,9 млн. дол. США. У 2007 році було значне підвищення прямих інвестицій з України, яке складало 6218,6 млн. дол. США, або 2447% у відношенні до попереднього року. Окрім цього, спостерігаємо невелике зменшення інвестицій з України у період 2008-2009 рр., що пояснюється економічною кризою в Україні у 2009 році. Подальші зміни обємів надходжень з України до інших країн світу пояснюється станом економіки країни (у 2010 році деяке збільшення — налагодження економіки та поступовий вихід країни з економічної кризи, у 2012 році зменшення — погіршення політичної та економічної ситуації в країні).

Взявши до уваги структуру інвестицій з України, найбільший обсяг прямих інвестицій надійшов до Кіпру — 6,379 млрд. дол. США (6 млрд. 346,4 млн. дол. США роком раніше). За даними Нацбанку, 85% від загального обсягу прямих інвестицій з України на Кіпр було сформовано в результаті здійснення окремими українськими компаніями операцій з реструктуризації своїх активів шляхом передачі материнською компанією акцій інших українських компаній своїм закордонним філіям. За даними Держкомстату України більше ніж 90% інвестицій, які прямують з України до інших країн становлять інвестиції до Кіпру. Всі кошти, які поступають з України до інших країн світу під виглядом інвестицій є надходження до офшорних центрів. Безперечно, частина коштів направляється і до інших офшорів, проте дані Держкомстату України відбивають перелік країн, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку України. Це дає підстави зробити висновки про наявність «тіньових» інвестиційних потоків та ухилення від сплати податків українських підприємців.

2. Побудувати графіки динаміки надходження іноземних інвестицій в Харківську область та показників інвестування Харківської області в інші країни світу за період 2006-2012 рр. Заповнити таблицю вихідних даних та зробити висновки

Динаміка залучення іноземних інвестицій для харківської області позитивна, з кожним роком інвестиційний клімат регіону покращується, та обсяги інвестицій збільшуються (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка обсягів іноземних інвестицій у економіку Харківської області за період 2006-2012 рр.

Але ж, все таки за обсягами ПІІ у 2012 р. регіон посів третє місце в Україні після м. Києва (21859,2 млн. дол. США) та Дніпропетровської області (7486,7 млн. дол. США), що говорить про високу інвестиційну привабливість даного регіону в порівнянні з іншими регіонами України.

Аналізуючи динаміку ПІІ з Харківського регіону можемо зазначити, що їх обсяги значно менші порівняно з іноземними інвестиціями в Харківську область (рис. 4). Загальна тенденція обсягів інвестицій з Харківської області до інших країн світу характеризується значним зменшенням (в порівнянні, наприклад, до 2006 та 2007 рр.). У 2007 році обєм інвестицій з Харківського регіону складав 59,3 млн. дол. США, а у 2012 році — 11,2 млн. дол. США. Тобто обсяг інвестицій зменшився на 48,1 млн. дол. США. Найбільше скорочення показника спостерігаємо у період з 2008 по 2009 рік — 54,1 млн. дол. США. Це дуже значне зменшення, що говорить про негативні риси у розвитку економіки регіону, а саме, великим впливом на обсяги інвестування економічної кризи в Україні та у світі в цілому. З 2010 року спостерігаємо невеликі збільшення обсягів інвестицій з регіону, що обумовлюється деяким покращенням економічного положення та поступового виходу з кризи, але у 2012 році показник знову зменшується і складає 11,2 млн. дол. США.

Рис. 4. Динаміка обсягів іноземних інвестицій з Харківської області в інші країни світу за період 2006-2012 рр.

За даними Держкомстату України серед регіонів України у 2012 році Харківська область склала лише 0,2% від загального обсягу капіталу з України. Вона значно поступається за даними показниками лідерам (Донецька область — 86,1%, м. Київ, Дніпропетровська область).

Взявши до уваги географічну структуру інвестицій з Харківського регіону, слід зазначити, що прямі інвестиції з області надійшли до 5 країн світу, із них у Російській Федерації зосереджено 96,9%. Вагома частка іноземного капіталу в економіці Російської Федерації пояснюється активними зовнішніми торговельними та партнерськими відносинами між прикордонними територіями в частині створення спільних підприємств та консорціумів у промисловому секторі, що ефективно впливає на розвиток економіки регіону. Тобто є підстави вважати, що зменшення обсягів інвестування з Харківської області в інші країни світу, обумовлюються ще й погіршенням економічних відносин області і України в цілому з Російською Федерацією.

На основі проведеного аналізу інвестиційної діяльності регіону було зясовано, що Харківська область має сильні сторони порівняно з іншими регіонами країни з точки зору привабливості для іноземних інвесторів завдяки вдалому геоекономічному розташуванню та близькості до Російської Федерації (сприяє активним інвестиційним, зовнішньоторговельним та партнерським відносинам між прикордонними територіями) розвиненій транспортній інфраструктурі для міжнародного транзиту товарів, розвиненій інфраструктурі банківського сектора (фінансові послуги якого у вигляді кредитів та позик сприяють розвитку та підтримці підприємств регіону), великому промисловому потенціалу регіону, потужному трудовому потенціалу регіону, великому інноваційному та науково-технічному потенціалу. Але існує ряд перешкод для іноземних інвесторів, серед яких: відсутність єдиного банку даних інвестиційних та інноваційних проектів, недостатнє інформаційне забезпечення перспективних вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів, низький рівень кваліфікації менеджерів проектів, що розробляються на рівні районів Харківської області, недостатньо розвинена інфраструктура інвестиційної діяльності в регіоні, невизначеність більшості підприємств Харківської області щодо довгострокових орієнтирів і стратегій свого розвитку, дефіцит власних коштів, які потрібні для здійснення інноваційно спрямованих інвестиційних проектів на підприємствах регіону, відсутність програмно-цільового забезпечення розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності регіону.

3. Визначити частку Харківської області від обсягу надходження іноземних інвестицій в України. Побудувати графік динаміки даного показника за період 2006-2012 рр. Зробити висновки

Загальна динаміка показника частки Харківської області від обсягу надходження іноземних інвестицій в України характеризується тенденцією до збільшення (рис. 5). Це говорить про все більше зростання вагомості Харківського регіону у залученні іноземного капіталу, збільшенням інвестиційної привабливості регіону в порівнянні з іншими регіонами України. Але слід зазначити, що з 2011 року по 2012 рік частка Харківського регіону дещо скоротилася, а саме на 0,4%, при тому що обсяг ПІІ в Україну зріс на 5100,1 млн. дол. США. Це повязано зі значним збільшенням обсягів інвестування в інший регіон України порівняно з Харківським регіоном.

Рис. 5. Динаміка частки Харківської області від обсягу надходження іноземних інвестицій в України за період 2006-2012 рр.

Окрім цього наявне збільшення частки регіону в період 2008-2009 рр. на 1,5%. Це говорить про більшу стійкість регіону в порівнянні з іншими регіонами України до негативних економічно-фінансових зрушень, повязаних з економічною кризою.

Тож, частка Харківського регіону від обсягу надходження іноземних інвестицій в України достатньо велика і протягом досліджуваного періоду збільшується (не враховуючи 2012 рік). Значну роль в активізації регіональної інвестиційної діяльності відіграє спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова. За роки дії спеціального режиму інвестиційної діяльності Харківською інвестиційною Радою затверджено 72 інвестиційні проекти, загальною кошторисною вартістю 325,2 млн. дол. США. З метою поліпшення інвестиційної діяльності активізувалася робота щодо створення сприятливих умов для розширення контактів харківських підприємств з підприємствами країн близького та дальнього зарубіжжя. У регіоні проводяться презентації, зустрічі, форуми, видаються інвестиційні бюлетені, на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації висвітлюється інформація щодо економічної діяльності в регіоні. Активізовано роботу по залученню підприємств області до міжнародних виставкових заходів за межами України.

В той же час, всебічно та обєктивно оцінюючи наявну ситуацію, обласні органи влади в офіційних документах констатують, що існуюча інвестиційна політика не в повній мірі сприяє створенню привабливого інвестиційного клімату як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів. Нерозвиненість фондового ринку, системи небанківських фінансових установ гальмує рух грошового потоку до так званого реального сектора Харківської області. Потребують удосконалення механізми стимулювання укладання угод про розподіл продукції, концесії, лізинг.

4. Проаналізувати розподіл надходження інвестицій в Україну та в Харківську область за видами економічної діяльності. Побудувати відповідні кругові діаграми та зробити порівняльний аналіз

Аналізуючи розподіл надходження інвестицій в Україну за видами економічної діяльності, можна сказати, що найбільший обсяг інвестицій в основний капітал було освоєно в промисловості — 35% (рис. 6).

Рис. 6. Розподіл надходження інвестицій в Україну за видами економічної діяльності у 2012 році

Звичайно, Україна як індустріально-аграрна держава буде розвивати і залучати інвестиції, в першу чергу, у розвиток промисловості, що і відображає дана структура. Але дуже негативним фактом є збереження тенденції інвестування у проекти, що приносять швидкий прибуток. Оскільки головним мотивом здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі іноземної, є отримання прибутку, іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші у розвиток української економіки, її реорганізацію, вдосконалення управлінських процесів. Крім того, ризик ведення бізнесу залишається досить високим через політичну та економічну нестабільність. Тому інвестор прагне якомога швидше вивести свій прибуток з країни. Крім того, не можна скидати з рахунку такі важливі для іноземних інвестицій фактори, як використання дешевої робочої сили, дешевої сировини, сприятливої для їх економічної ситуації в прагненні збільшити прибуток від капіталу, що вивозиться, вільне стримування розвитку тих галузей національної економіки, що могли б розвиватися більш успішно при наявності власних інвестиційних ресурсів.

% від інвестицій в Україну складають інвестиції в діяльність транспорту і звязку. Вигідне транспортне положення — перехрестя транспортних шляхів, дають підставу інвесторам звертати увагу на даний сектор економіки країни. Цей вид інвестицій також достатньо швидко окупається.

Достатньо велику частку також складають такі сектори економіки, як операції з нерухомим майном, інжиніринг та оренда (12%), торгівля та ремонт (8%) та сільське та лісове господарство, мисливство (7%), так як в Україні є сприятливі умови (природні, соціальні) для розвитку та прибутковості даних галузей.

Найменшу частку складають інвестиції в освіту — 0,01%. Загальні обсяги інвестицій є обмеженими, що повязано з кризовими явищами в економіці країни, нестабільність її політичної ситуації, корумпованість у всіх прошарках освіти. Значною мірою мала частка інвестицій в освіту визначається знаннями в галузі інформаційних технологій, тобто рівень науково-технічного прогресу. Вагомим джерелом фінансування освітніх послуг в Україні залишаються приватні інвестиції що здійснюються як підприємствами з метою підвищення кваліфікації власних співробітників, так і самим населенням. На жаль, не велика кількість іноземних підприємств та фірм підвищують рівень кваліфікації свої робітників у нас в Україні, що знову ж таки повязано з недостатньо високим рівнем розвитку.

Тож, інвестиції в Україні вкладено у галузі економіки зі швидким оборотом капіталу: фінанси, нерухомість, торгівля. За рахунок нестабільної економічної та політичної ситуації, не високого рівня НТР іноземні інвестори розглядають Україну лише як країну, де можна швидко заробити гроші.

структура надходження інвестицій в Харківську область за видами економічної діяльності дещо відрізняється від структури інвестицій в Україну (рис. 7).

Рис. 7. Розподіл надходження інвестицій в Харківську область за видами економічної діяльності у 2012 році

капіталовкладення іноземний інвестиція

На перше місце у 2012 році в структурі виходять інвестиції в діяльність транспорту та звязку — 33%, тим часом, як в Україні лише 14%. Ще у 2010 році на першому місці була промисловість, яка склала 250,52 млн. дол. США. Вже у 2011, хоч і обсяги інвестицій в промисловість зростали, на перше місце вийшла діяльність транспорту і звязку, за рахунок стрімкого зростання обсягів інвестування в транспорт і зв’язок. В період 2011-2012 рр. обсяг інвестицій у діяльність транспорту і звязку зріс майже вдвічі, а саме на 303,1 млн. дол. США. І з кожним роком інвестування в дану сферу Харківської області збільшується, що повязано з вигідним транспортним положенням (залучення іноземних інвестицій), подальшого зростання ролі діяльності пошти та засобів звязку, послуг з організації подорожувань, розвинутої транспортної мережі та подальшої її розвитку і спеціалізацією регіону на машинобудуванні.

Звичайно увагу прямих іноземних інвестицій привертає все ж таки найбільше промисловість регіону і в загальній структурі надходжень інвестицій в Харківську область за видами економічної діяльності друге місце посідає саме промисловість і складає 19%. Цей відсоток значно відрізняється від загального в Україні — 35%, що обумовлюється наростанням в Харківському регіону значення сфери послуг. Інвестиції у промисловість спрямовані в основному у галузі, що повязані з видобутком паливно-енергетичних корисних копалин, машинобудування, виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Третє місце посідає інвестування сільського та лісового господарства, мисливства і складає 12%, в той час, як в Україні — 7%. Це говорить про те, що Харківська область має всі умови, а також великий потенціал для розвитку сільського та лісового господарства в порівнянні з іншими регіонами України.

Відмінними рисами у структурах є також те, що в структурі інвестицій в Харківську область на 9-ту позицію виходить освіта, а у структурі інвестицій України освіта посідає 12-ту позицію. Тобто інвестування в освіту Харківської області значно більше за обсягами, ніж інвестування в освіту по інших регіонах України.

Останню позицію в обох структурах займає рибництво та рибальство і складають у структурі Харківського регіону 0,003%, України — 0,01%, зрозуміло переважно за рахунок Чорного та Азовського моря та річки Дніпро.

Висновок

Безперечно іноземні інвестиції та взагалі інвестування відіграють значну роль в економічному розвитку будь-якої держави та її регіонів незалежно від рівня її економічного розвитку та сприяють економічному зростанню приймаючої економіки на основі ефективнішого використання національних ресурсів. Україна потенційно може бути однією з провідних країн із залучення іноземних інвестицій, оскільки цьому сприяє її величезний внутрішній ринок. Проте цьому перешкоджають політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, через що Україну віднесли до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком.

Для Харківського регіону характерні загальнодержавні тенденції капітального інвестування, а саме: зниження обсягу капітальних інвестицій у 2008-2010 рр. у звязку з світовою фінансовою кризою, спрямування їх переважно у промисловість (в основному у галузі, що повязані з видобутком паливно-енергетичних корисних копалин, виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів). Намітилися останнім часом позитивні зрушення в інвестуванні соціальної сфери, збільшилися обсяги капіталовкладень в освіту, а також охорону здоровя та надання соціальної допомоги.

Учебная работа. Інвестиційна діяльність України